Poslovi - Oglas za posao

Direktor Javne ustanove (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Zenica
Broj pozicija 1
Jezici:

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Zakona o ustanovama („Sl. list RBiH“, br. 06/92, 08/93 i 13/94), člana 33. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, broj: 04/1-05-3-561/19 od 15. 07. 2019. godine i broj: 04/1-05-3-613/19 od 02. 08. 2019. godine i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zenica o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Zenica, broj: 04/1-05-3-50/20 od 15. 01. 2020. godine, Upravni odbor Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica

 

I

Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica.

 

Imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine.

 

II

Opis pozicije direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica:

 

- organizuje i rukovodi radom Centra,

- zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima,

- odgovoran je za zakonitost rada Centra,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Pravilima Centra i drugim općim aktima.

 

III

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju direktora moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da je zdravstveno sposoban,

4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH,

7. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,

8. da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj institituciji u kojoj se kandiduje,

10. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

11. da kandidat nije kažnjavan.

 

IV

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju direktora moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 

1. VSS, VII stepen stručne spreme, društveni smjer ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, završen fakultet društvenog smjera,

2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

3. da ima organizatorske i sposobnosti rukovođenja,

4. rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere,

5. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

 

V

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt-telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Dokaz o stručnoj spremi, 3. Dokaz o traženom radnom iskustvu, (Potvrda ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo). (Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing), uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo),

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

5. Ovjerena izjava o činjenicama nabrojanim u alinejama 4. do 9. općih uslova iz ovog Konkursa,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

 

Javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica, na web stranici JU Centar za socijalni rad Zenica i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

 

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Po okončanju procedure po javnom konkursu dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili preporučeno poštom na adresu:

 

JU Centar za socijalni rad Zenica,

Komisija za izbor kandidata na poziciju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica

Ulica Saliha Cakana Mulalića broj 5, 72 000 Zenica,

sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Zenica-NE OTVARATI“

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

18.03.2020