Poslovi - Oglas za posao

Vanredni profesor (m/ž)

Vrsta edukacije PhD
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101 -2572/19 od 04.11.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

KONKURS

za izbor u zvanje

 

I

 

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

 1. vanrednog profesora (redovno napredovanje) za područje: Društvene nauke, polje: Psihologija, grana: Školska psihologija i psihologija obrazovanja – 1 izvršilac,
 2. vanrednog profesora (redovno napredovanje) za Umjetničko područje, polje: Likovne umjetnosti, grana: Slikarstvo – 1 izvršilac,
 3. vanrednog profesora (redovno napredovanje) za područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Anglistika, B) Lingvistika – 1 izvršilac,
 4. saradnika u zvanje višeg asistenta za područje: Humanističke nauke, polje: Filologija, grana: A) Turkologija, B) Lingvistika – 1 izvršilac.

II

 

OPIS POSLOVA:

 

1.1. NASTAVNIK

 • daje prijedlog nastavnog programa predmeta,
 • predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa,
 • preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran,
 • priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,
 • vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata,
 • radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,
 • obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa,
 • redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima,
 • podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka,
 • predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske Disertacije,
 • učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,
 • učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije,
 • učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika,
 • učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
 • organizuje i izvodi naučnoistraživački rad,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

1.2. SARADNIK /asistent ili viši asistent/

 • priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,
 • pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa,
 • obavlja konsultacije sa studentima,
 • učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom,
 • priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina,
 • radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,
 • učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.

III

 

Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

 

2.1. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti
 • objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
 • uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

2.2. Uslovi za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta su: 

 • završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti
 • ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na prvom ciklusu 8 (osam) ili 3,5, (triipol)
 • ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na drugom ciklusu 8 (osam) ili 3,5 (triipol)

2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu. 

 

IV

 

DOKAZI

 

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

 

Za poziciju 1, 2 i 3 (vanredni profesor)

 • Biografija,
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
 • Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period,
 • Objavljena knjiga,
 • Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
 • Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa,
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
 • Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju 4 (viši asistent):

 • Biografiju (CV);
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti
 • Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
 • Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.

 

Pored navedenog, kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

 

Sa kandidatom se zaključuje ugovor u skladu sa članom 206. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

V

 

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

SJEVERNI LOGOR B.B.

88 104 Mostar

 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: 

 

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše -  NE OTVARATI). Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

17.03.2020