Poslovi - Oglas za posao

Zdravstveni tehničar u Službi za epidemiologiju (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Medicina
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Tuzlanski Kanton
Broj pozicija 3
Jezici:

Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-237-1/20 od 14.02.2020. godine direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

TUZLANSKOG KANTONA

 

I

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec na sljedeća radna mjesta:

  1. Diplomirani zdravstveni tehničar – 3 izvršioca u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju
  2. Diplomirani zdravstveni tehničar – 1 izvršioc u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

II

Kratak opis poslova radnih mjesta iz tačke I ovog oglasa:

1. Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju: vrši dezinfekciju vodoopskrbnih objekata, uzorkuje vodu i hranu za hemijsku i bakteriološku analizu, vrši određivanje fizičkih svojstava vode na terenu i kontroliše rezidualni hlor, uzima briseve sa predemeta i raznih površina, vrši određena fizičkohemijska mjerenja na terenu, prikuplja i obrađuje podatke iz svih programa koje Zavod sprovodi, priprema podatke za izradu biltena o higijenskoekološkom stanju na kantonu i izrađuje bilten, odgovara za pravilno upravljanje medicinskim otpadom, nadzire pravilnost postupaka odlaganja, obilježavanja i skladištenja medicinskog otpada u službi i vrši vođenja evidencije i izvještavanje o medicinskom otpadu u Zavodu, učestvuje u radu antirabične ambulante.

2. Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: prikuplja, priprema i obrađuje podatke za analitičkodokumentacionu osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva, vodi kartoteku zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i sačinjava registar kadrova, vodi registre hroničnih nezaraznih oboljenja, učestvuje u poslovima unosa i analize podataka u skladu sa zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva i programom statističkih istraživanja te istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje, vrši kontrolu (logičku, matematičku i formalnu) dostavljene zakonom propisane evidencije i izvještaja, sastavlja zbirne i periodične izvještaje, učestvuje u aktivnostima unapređenja kvaliteta, sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije Zavoda.

3. Zdravstveni tehničar u Službi za epidemiologiju: vodi evidenciju, prijavljivanje oboljena/smrti od zarazne bolesti, epidemija zaraznih bolesti, vodi katrotetke prijavnih kartica zaraznih bolesti/po kartici/, izrađuje izvještaje o kretanju zaraznih bolesti i o kretanju vakcino-preventabilnih zaraznih bolesti, učestvuje u pružanju pomoći kod svih mjera i akcija na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti, učestvuje u nadzoru nad povratnicima iz zemalja sa endemskim žarištima karantinskih bolesti, učestvuje u nadzoru nad zaraznim oboljenjima od posebnog značaja i u nadzoru u vanrednim prilikama, učestvuje u izradi izvještaja o provedenoj imunizaciji na području kantona, o potrošnji, o rasturu, te o stanju zaliha vakcina prema vrsti vakcine, vrši skladištenje i  monitoring hladnog lanca u Zavodu, izdavanje vakcina domovima zdravlja, vrši nadzor nad kontrolom pravilnog skladištenja i čuvanja vakcina u domovima zdravlja, vrši apliciranje seruma i vakcina za lica povrijeđenja od životinja koja su pod sumnjomn na bjesnoću ili oboljele od bjesnoće, učestvuje u organizaciji i radu HIV savjetovališta.

 

 III

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

1. Opšti uslovi

- da su državljani Bosne i Hercegovine,

- da su stariji od 18 godina,

- da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje

apliciraju

2. Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod brojem 1. iz tačke I ovog oglasa:

- VSS zdravstveni studij, I ciklus visokog obrazovanja sa završenih 180 ili 240 ECTS

studijskih bodova, opšti ili sanitarni smjer

- položen stručni ispit

- odobrenje za rad u struci (licenca)

- poznavanje rada na računaru

- radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci

Za radno mjesto pod brojem 2. iz tačke I ovog oglasa:

- VSS zdravstveni studij, I ciklus visokog obrazovanja sa završenih 180 ili 240 ECTS

studijskih bodova

- položen stručni ispit

- odobrenje za rad u struci (licenca)

- poznavanje rada na računaru

- radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci

Za radno mjesto pod brojem 3. iz tačke I ovog oglasa:

- srednja medicinska škola – smjer opšti ili sanitarni

- položen stručni ispit

- odobrenje za rad u struci (licenca)

- poznavanje rada na računaru

- radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci

 

IV

Za prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba. uz sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Potvrdu o prebivalištu CIPS /PBA3 obrazac

- Diplomu o završenom fakultetu/školi koja se traži za radno mjesto za koje kandidat aplicira

- Dodatak diplomi odnosno prosjek ocjena tokom studiranja/školovanja

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- Važeću licencu

- Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru

- Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koje se traži javnim oglasom (ukoliko ima)

- Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

- Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran prije prijema u radni odnos. 

 

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa (potvrda, uvjerenje i sl.) da pripadaju jednoj od kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, imaju prioritet u zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidata koji, po prethodno obavljenom bodovanju, ima isti broj bodova. Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog testiranja, obavljenog usmenog intervjua i praktičnog ispita.

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

 

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

 

 VII

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti na adresu: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla, uz naznaku „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme“, uz navođenje broja radnog mjesta i naziva radnog mjesta iz tačke I za koje aplicira.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom se računa danom predaje prijave.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

20.02.2020