Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik matematike i fizike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Srebrenica
Broj pozicija 1
Jezici:

JU „PRVA OSNOVNA ŠКOLA“ SREBRENICA

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU „PRVA OSNOVNA ŠКOLA“ SREBRENICA

Ul.Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

Raspisuje

 

JAVNI КONКURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja u PŠ Potočari , 50 % radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najkasnije do 30.06.2020.godine, lice bez iskustva- pripravnik, jedan izvršilac.

2. Nastavnik matematike i fizike u PŠ Potočari, puna norma,  na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkusru prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.uvjerenje o podacima iz Posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sledeća dokumenta:

-Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

-Uvjerenje o državljanstvu;

-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.113.stav 5.Zakona.

Dana 05.03.2020.godine, u 11:00 časova u prostorijama JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica obaviće se testiranje, a istog dana u 12:00 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

 

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavjestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: 

JU „PRVA OSNOVNA ŠКOLA“

Ul.Milivoja Mićića bb                                                     

75430 Srebrenica                                                                       

Кontakt tel: 056/440-216                                                  

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

20.02.2020