Poslovi - Oglas za posao

Viši stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 3
Jezici:

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

 

za upražnjena radna mjesta

 

I - 1   Ministarstvo prosvjete i kulture

 

1.1.   Viši stručni saradnik za međunarodne projekte,

 

         Sekretarijat Ministarstva                                                                            1 izvršilac

 

1.2.   Viši stručni saradnik za praćenje i razvoj nastavnih

 

         planova i programa, Resor za predškolsko i osnovno

 

         vaspitanje i obrazovanje                                                                             1 izvršilac

 

     2  Republička direkcija za obnovu i izgradnju

 

2.1.   Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za

 

         građevinsko zanatske radove, Odjeljenje za tehničke poslove                   1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provođenje projekata koji se finansiraju iz fondova i programa Evropske unije; predlaže projekte u skladu sa relevantnom procedurom; učestvuje u pripremi projektne i tenderske dokumentacije; priprema i podnosi izvještaje o procesu programiranja i procesu provođenja projekata; sarađuje sa međunarodnim donatorima i nadležnim institucijama radi obezbjeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva; vodi bazu projekata. Izvršava i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 

Vrši stručne i upravne poslove u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; učestvuje u radu na donošenju nastavnih planova i programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje; evaluaciji nastavnih planova i prigrama i daje preporuku za dopunu i poboljšanje nastavnih planova i programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje kao i udžbenika i nastavnih sredstava; vrši analizu ishoda učenja u osnovnom vaspitanju i obrazovanju; učestvuje u sprovođenju istraživanja sa ciljem mjerenja postignuća učenika; prati i primjenjuje najnovija dostignuća u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; radi na odobravanju udžbenika; donošenju plana školskog udžbenika i kataloga udžbenika; prati oblast udžbeničke politike u drugim sistemima i predlaže strateške pravce razvoja udžbeničke politike; učestvuje u izradi informacija u vezi sa nabavkom udžbenika; učestvuje u izradi pedagoških standarda i normativa sistema osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja; predlaže zakonska rješenja iz oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; učestvuje u izradi podzakonskih akata iz oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; prikuplja i obrađuje podatke o upisu učenika; priprema informaciju o upisu; radi na donošenju obrasca Godišnjeg plana rada škola; prikuplja i obrađuje podatke iz Godišnjeg plana rada škola; prikuplja i obrađuje podatke o primjeni protokola o nasilju; izrađuje informacije za Vladu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Obavlja složene stručno tehničke poslove u toku realizacije programa obnove i izgradnje građevinskih objekata i objekata infrastrukture; vrši stručni nadzor na izgradnji svih vrsta objekata po programu izgradnje i po ugovorima; vrši kontrolu odgovarajuće tehničke dokumentacije i njene primjene; kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta radova; kontrolu kvaliteta materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju; daje uputstva izvođačima radova i obavlja sve druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; vrši analizu i ocjenu projekata; učestvuje u radu komisija o javnim nabavkama za odabir najpovoljnije ponude u projektima prilikom izgradnje svih vrsta objekata i objekata infrastrukture i drugim vidovima javnih nabavki; samostalno i sistemski radi upravne, poslove stručnog nadzora i poslove vezane za izradu svih vrsta propisa i akata u republičkim organima uprave i složene analitičke materijale od značaja za funkcionisanje republičkog organa uprave koji zahtijevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i sve druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

VII stepen stručne spreme; filozofski, pedagoški, filološki, ekonomski ili pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 

VII stepen stručne spreme; filozofski, filološki, pedagoški, defektološki ili prirodno matematički fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

VII stepen stručne spreme; arhitektonski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru (MF Office, AutoCAD ili Acrhi CAD); posjedovanje odgovarajuće licence.

 

V

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

 

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

 

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

 

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

 

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

 

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

 

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

 

d) odgovarajuće licence za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;
 • odgovarajuće licence za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.02.2020