Poslovi - Oglas za posao

Rukovodilac Službe za pravne poslove (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), dalje u tekstu kao „Uredba“, po dobijenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-700-14/20 od 23.01.2020. godine, generalni direktor raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na radno mjesto rukovodilac Službe za pravne poslove, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

Mjesto obavljanja rada: Sarajevo

 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično

 

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: 

 • rukovodi Službom za pravne poslove, 
 • zastupa JU „Apoteke Sarajevo“ (dalje u tekstu: „JUAS“ pred Osnivačem, sudovima, organima uprave i drugim institucijama, u skladu sa odgovarajućom punomoći direktora, 
 • mijenja direktora za vrijeme njegove odsutnosti odnosno spriječenosti, u skladu sa odgovarajućom punomoći, 
 • priprema nacrte općih akata, odluka, ugovora i drugih dokumenata JUAS, 
 • izrađuje i priprema materijal za sjednice upravnog odbora JUAS, 
 • prati izradu, sakuplja informacije od relevantnih učesnika, te finalizira godišnji izvještaj o radu JUAS, 
 • osigurava stručnu, administrativnu i tehničku podršku članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora, 
 • učestvuje u pripremi i izradi materijala za sjednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora, koordinira i učestvuje u radu ovih tijela, 
 • prati zakonsku regulativu i inicira usaglašavanje općih akata JUAS sa nastalim promjenama, 
 • odobrava sve vrste ugovora koje JUAS zaključuje,  koordinira i kontroliše postupke javnih nabavki u JUAS,
 • rukovodi, prati, usmjerava i kontroliše rad Službe za pravne poslove, te vrši redovno procjenjivanje rada zaposlnih u ovoj službi, 
 • potpisuje uvjerenja, potvrde i druge dokumente iz oblasti evidencije radnih odnosa, izvode i prepise odluka i drugih akata, 
 • koordinira i organizuje redovne i vanredne popise robe i inventara, 
 • kontoliše zakonsku ispravnost procesa prijema i raspoređivanja pripravnika, specijalizanata i volontera magistara farmacije i farmaceutskih tehničara za obavljanje potrebnog staža, 
 • odgovoran je za zakonitost i stručnost rada službe kojom rukovodi,  obavlja i druge poslove po nalogu direktora, 
 • za svoj rad odgovoran je direktoru.

Iznos osnovne neto plaće: 2037,56 KM.

 

Opšti i posebni uslovi:

- da je kandidat stariji od 18 godina života

- da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine

- da kandidat posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost

- VSS - završen pravni fakultet

- položen pravosudni ispit

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računaru

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnosti za timski rad

 

Sadržaj prijave:

- potpisana kraća biografija sa naznakom adrese i kontakt telefona

- rodni list

- uvjerenje o državljanstvu

- diploma o završenom pravnom fakultetu

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

- uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu

- dokaz o poznavanju rada na računaru

- ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti (dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o izboru).

 

Dokumenti koji čine prijavu dostavljaju se u ovjerenoj kopiji. Datum ovjere kopije ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja prijave. JU „Apoteke Sarajevo“ neće vršiti povrat zaprimljene dokumentacije.

 

Prilikom zapošljavanja biti će data prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uslovima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.), koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno na protokol JU „Apoteke Sarajevo“, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciju rukovodilac Službe za pravne poslove – ne otvaraj“, na adresu:

JU „Apoteke Sarajevo“, ulica Kranjčevićeva 29, 71 000 Sarajevo.

 

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave u Dnevnim novinama „Oslobođenje“, a isti će biti objavljen na internet stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i internet stranici JU „Apoteke Sarajevo“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

U slučaju da izabrani kandidat u ostavljenom roku ne dostavi ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, prijava će se odbaciti kao nepotpuna.

Poziv za kandididate na pismeno i usmeno testiranje biti će objavljen na internet stranici JU „Apoteke Sarajevo“.

 

JAVNA USTANOVA „APOTEKE SARAJEVO“ sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Kranjčevićeva broj 29.

Internet stranica JU „Apoteke Sarajevo“: www.apoteke-sarajevo.ba

Za dodatna obavještenja kontakt telefon je 033 722 664, radnim danima u vremenu od 08:00 do 16:00.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.02.2020