Poslovi - Oglas za posao

Federalni vodni inspektor (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za

inspekcijske poslove

6-1274

 

Radna mjesta:

 

01. Federalni tržišno, turističko – ugostiteljski inspektor sa mjestom rada na mjesto carinjenja/granični prijelaz Ljubuški – Bijača - 1(jedan) izvršitelj

02. Federalni vodni inspektor sa mjestom rada u sjedištu Uprave - 1(jedan) izvršitelj

 

01.Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. i 116. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Sektora, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnog federalnog tržišnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1791,05 KM

 

02. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno

mjesto;

- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

 

Poziciju 01.

- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili upravne struke, fakultet političkih nauka, šumarski, ekonomski, poljoprivredni, hemijsko – tehnološki, mašinski, prehrambeno – tehnološki ili prirodno – matematički fakultet

- 3 (tri) godine radnog staža

- poznavanje rada na računaru

- vozački ispit „B“ kategorije

 

Poziciju 02.

- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet – hidrotehnički smjer, tehnološki fakultet – smjer hemijsko – tehnološki, poljoprivredni, mašinski ili prirodno matematički fakultet – smjer hemije ili biologije

- 3 (tri) godine radnog staža

- poznavanje rada na računaru

- vozački ispit „B“ kategorije

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH:

 

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton Goražde

sa sjedištem u Sarajevu

Ul. Kulovića br.7., 71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za

inspekcijske poslove”

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.02.2020