Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo

06-1271

 

Radna mjesta:

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

 

01. Stručni savjetnik za ekonomski razvoj i unaprijeđenje poslovnog okruženja - 1(jedan)izvršilac

02. Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvršilac

 

SLUŽBA ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I URBANIZMA

Odsjek za prostorno planiranje, javne površine, reklamne i kablovske sadržaje

 

03.Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti javnih površina, reklamnih i kablovskih sadržaja i prostornog planiranja – 1 (jedan) izvršilac

 

SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE I GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

 

04. Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

 

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Odsjek za zajedničke poslove

 

05. Stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti zajedničkih poslova- 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: priprema programe istraživanja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže izradu potrebnih dokumenata i drugih materijala; analizira poslovno okruženje i predlaže mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora; promovira dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.); priprema prijedlog plana lokalnog ekonomskog razvoja Općine; pokreće procese revidiranja ili izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja na temelju analiza i izvještaja; prati i proučava stanja i pojave u oblasti investicija, infrastrukture, te predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema; prati i identificira moguće izvore finansiranja, u cilju nalaženja optimalnog modela finansiranja za implementaciju projekata; upućuje investitore ka potencijalnim investicionim projektima i pruža informacije koje će pomoći realizaciji projekata iz lokalnog ekonomskog razvoja; izrađuje projektne prijedloge, projekte koji će se provoditi u Centru za razvoj karijere, kao i nadzor i izvještavanje o realizaciji; prati programe međunarodne suradnje, programe međunarodnih fondova, a sve u cilju privlačenja sredstava za općinske razvojne projekte, učestvuje u radu projektnog tima Službe; obavlja stručne poslove vezano za promociju općine kao lokaliteta povoljnog za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih institucija; sudjeluje u realizaciji projekata koje financira općina, više razine vlasti, međunarodne organizacije ili bilo koji donator; učestvuje u izradi informativno-propagandnog materijala općine, privrednih, investicionih, projektnih i ostalih vodiča i brošura; sudjeluje u izradi programa razvoja i integrirane strategije razvoja općine; kontaktira i surađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama; inicira i priprema prijedloge akata za realizaciju Programa aktivne politike zapošljavanja; učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenju realizacije istog; izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljači i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke; prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama, te poduzima potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih; prati zakone i druge propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa Odsjeka o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; učestvuje u procesu izrade operativnog plana rada Odsjeka za narednu godinu, uključujući i projekte iz Strategije razvoja i redovne poslove; izrađuje izvještaje, te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Odsjeka; podnosi pismeno, mjesečno izvješće o svom radu; vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda; provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja općine iz domena Odsjeka; samostalan je i nezavisan u radu, te snosi punu ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno i pravilno izvršavanje navedenih poslova; odgovoran je za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje povjerenih poslova i zadataka; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje mu odredi šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.

 

02. Opis poslova: prati događaje od lokalnog i šireg značaja u svrhu pripremanja izrade informativno-propagandnog materijala općine, privrednih, investicionih, projektnih i ostalih vodiča i brošura; inicira i izrađuje promotivne brošure i vodiče Službe; vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na osnovu podataka iz oblasti privrede i zapošljavanja na području općine i Kantona; provodi mjere iz Programa aktivne politike zapošljavanja; vrši analizu potreba privrednog sektora za radnom snagom, te shodno tome predlaže mjere podsticaja privrede i poduzetništva; prati potrebe tržišta za radnom snagom, te po iskazanim potrebama obezbjeđuje uslove za provođenje stručne dokvalifikacije/prekvalifikacije u skladu sa potrebama realnog sektora; pruža stručnu pomoć i organizuje manifestacije od značaja za razvoj privrede i lokalnog ekonomskog razvoja; obezbjeđuje teritorijalni marketing svih mjesnih područja općine; koordinira i usmjerava privrednike na razmjenu iskustava, informacija u cilju zajedničkog interesa boljih poslovnih rezultata; obezbjeđuje kontinuiranu stručnu pomoć privrednicima od interesa za privređivanje, razvoj i investiciona ulaganja; obezbjeđuje usluge stručnog savjetovanja za korisnike Centra za razvoj karijere i korisnike One stop shopa; priprema mjere unapređenja podsticaja poslovnog sektora; analizira podatke prikupljene od strane nadležnih institucija (Privredne komore, Zavoda za zapošljavanje, SERDE i drugih subjekata), te izrađuje informacije o stanju u oblasti privrede, raspoloživim kapacitetima za novu izgradnju, te mogućnost korištenja postojećih kapaciteta za novi proizvodni razvoj i privredna ulaganja; sudjeluje u izradi programa razvoja i integrirane strategije razvoja općine; radi na pripremi i provedbi projekata iz ekonomskog sektora, utvrđenih strategijom razvoja općine; učestvuje u procesu izrade planova implementacije (1+2) i odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz integrirane strategije razvoja a odnose se na ekonomski sektor; učestvuje u radu projektnog tima Službe; podnosi pismeno mjesečno izvješće o svom radu; vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevima međunarodnog ISO standarda; provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja općine iz domena Odsjeka; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka; odgovoran je za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje povjerenih poslova i zadataka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.

 

03. Opis poslova: vodi prvostepeni postupak i vrši uviđaj na licu mjesta u upravnim stvarima iz pitanja iz nadležnosti odsjeka i to u postupcima rješavanja zahtjeva za izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za gradnju, postupcima tehničkog pregleda i izdavanja upotrebnih dozvola,

izdavanje odobrenja za zauzimanje javnih površina, izdavanje uvjerenja, te drugim postupcima koji su u nadležnosti Odsjeka;vrši izradu nacrta upravnih akata o visini troškova naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za postavljanje sadržaja koji su u nadležnosti odsjeka, troškova tehničkog pregleda i nacrte drugih akata koje izdaje Služba; vodi postupak u predmetima koji se odnose na oblast prostornog planiranja i izradu i izmjene ili dopune planske dokumentacije, priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i ostale subjekte; radi na izradi nacrta ugovora o djelu i drugih ugovora i sporazuma, vodi aktivnosti na praćenju realizacije ugovora i sporazuma koji se odnose na izradu planske dokumentacije i sl.učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; prima stranke i daje im objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Službe;sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim organima uprave, zavodima i organizacijama; odgovara za dosljednu realizaciju Plana korištenja javnih površina i zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast;učestvuje u kreiranju i provođenju politike gazdovanja i upravljanju javnim površinama u vlasništvu Općine; učestvuje u formiranju i praćenju evidencije korisnika javnih površina; učestvuje u formiranju i praćenju evidencije reklamnih i sličnih sadržaja; priprema izvještaje o realizaciji podzakonskih propisa za čiju je realizaciju zadužen Odsjek; ostvaruje saradnju sa općinskim Pravobranilaštvom i komisijama Općinskog vijeća, te eksternim subjektima, organima i institucijama; učestvuje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i komunalnih poslova; vodi internu evidenciju predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih i drugih predmeta i dostavlja ih šefu Odsjeka; vrši izradu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda i postupa u skladu sa usvojenim procedurama i standardima;vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika.

 

04. Opis poslova: Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku na imovinsko-pravnim odnosima na građevinskom zemljištu: vodi prvostepeni upravni postupak za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni (legalizacija bespravno sagrađenih objekata) sa izradom prijedloga rješenja; vodi postupak i predlaže rješenje za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni;vodi postupak na utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u vlasništvu fizičkih i pravnih lica sa izradom prijedloga rješenja; vodi postupak na utvrđivanju javnog interesa za ustanovljenje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih lica sa izradom prijedloga rješenja; vodi postupak na utvrđivanju javnog interesa za ustanovljenje zakupa na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih lica sa izradom prijedloga rješenja;razmatra ponude vlasnika nekretnine o naknadi za eksproprisane nekretnine sa izradom prijedloga Sporazuma o naknadi; vodi postupak na utvrđivanju površine zemljišta pod zgradom i zemljišta koje služi redovnoj upotrebi vlasnika zgrade sa izradom prijedloga rješenja; vodi postupak eksproprijacije zemljišta i objekata u vlasništvu fizičkih i pravnih lica radi izgradnje objekata od javnog interesa sa izradom prijedloga rješenja o eksproprijaciji; vodi postupak određivanja naknade za eksproprisane nekretnine; vodi usmene rasprave i sačinjava zapisnike sa održanih usmenih rasprava; zaključuje sporazume o određivanju visine naknade za eksproprisane nekretnine; zaključuje sporazume o određivanju naknade za prodato zemljište u vlasništvu Općine; sačinjava prijedloge rješenja o utvrđivanju visine naknade na ime rente - položajne pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta; prati naplate utvrđenih naknada za prodato građevinsko zemljište, kojim upravlja i raspolaže Općina i naknade na ime rente u cilju realizacije budžetskih sredstava; priprema prijedlog javnog konkursa za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni; obavlja uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja; poziva i saslušava stranke, vještake (geodetske, građevinske, poljoprivredne i druge struke) i ostale učesnike u postupku; vrši izradu svih prijedloga rješenja i zaključaka kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; sačinjava odgovore na tužbu u pokrenutim upravnim sporovima; priprema prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade na ime rente za tekuću godinu; priprema prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za eksproprisano i dodijeljeno građevinsko zemljište za tekuću godinu; priprema prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine 1m2 korisne stambene površine; učestvuje u procesu izrade strategije razvoja Općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja; učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatke iz djelokruga Odsjeka, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Odsjeka, dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Odsjek direktno sarađuje ili im pruža usluge, dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužen Odsjek, dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog; vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda; provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Odsjeka; izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Odsjeka; vodi poslove na održavanju Registra građevinskog zemljišta kojim upravlja i raspolaže Općina; vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Odsjeka; vrši i druge poslove ovog radnog mjesta, koje mu odredi šef Odsjeka i pomoćnik Općinskog načelnika.

 

05. Opis poslova: vrši poslove vezane za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Odsjeka; podnosi zahtjeve za pokretanje procedura javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom za potrebe Odsjeka; izrađuje prijedloge ugovora i okvirnih sporazuma za javne nabavke; prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti odsjeka,te predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju urednog izvršenja istih; sačinjava prijedlog za pokretanje sudskih postupaka u slučaju nepoštivanja ugovorenih obaveza; prati zakonske i druge propise iz nadležnosti Odsjeka i Službe; izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga,predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe,usluge odnosno radovi koji su predmet javne nabavke za potrebe Odsjeka; prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti Odsjeka, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju urednog izvršenja istih; vodi evidenciju svih ugovora iz nadležnosti Odsjeka i njihovo finansijsko praćenje; sačinjava zahtjeve za izradu narudžbenica; kontroliše svu finansijsku dokumentaciju iz nadležnosti Odsjeka; prati zakonske i druge propise iz nadležnosti Odsjeka i Službe; izrada akata i procedura iz nadležnosti Odsjeka; stara se o održavanju i poboljšanju kvaliteta upravljanja ISO standarda; odgovoran je za zakonito blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi šefu Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

 

Za poziciju 01.

- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet

- najmanje 3 godine radnog staža

- poznavanje rada na računaru

- poznavanje engleskog jezika

 

Za poziciju 02.

- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno, visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet

- najmanje 2 godine radnog staža

- poznavanje rada na računaru

- poznavanje engleskog jezika

 

Za poziciju 03.

- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova pravni fakultet

- najmanje 2 godine radnog staža

- poznavanje rada na računaru

 

Za poziciju 04.

- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet

- najmanje 3 godine radnog staža

- poznavanje rada na računaru

 

Za poziciju 05.

- VSS – najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet

- najmanje 1 godina radnog staža

- poznavanje rada na računaru

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo"

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.02.2020