Poslovi - Oglas za posao

Direktor/ica škole

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Tuzla
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine TK“ broj: 17/11, 9/15, 6/16, 14/18, 14/19), Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora 02-2132/20 od 06.02.2020.godine, JU Mješovita Srednja rudarska škola Tuzla, raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla

 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Mješovite rudarske škole Tuzla na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

Opis poslova

Direktor škole rukovodi školom i obavlja i druge poslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 17/11, 9/15, 14/18 i 14/19).

 

Opći uslovi

Kandidat za direktora škole mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora škole,

c) da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH,

d) da nije osuđivan za krivično djelo,

e) da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora škole.

 

Posebni uslovi

Kandidat za direktora škole, pored općih uslova mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a) da ima VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog, ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

b) da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika škole,poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme,

c) da ima položen stručni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika škole,

d) da ima program rada i razvoja škole za period na koji se imenuje direktor,

e) da nije član izvršnih organa političkih stranaka,

f) da mu nije u posljednje tri godine prije dana objavljivanja konkursa bio otkazan ugovor o radu zbog disciplinske odgovornosti ili kojem je u istom periodu izrečena disciplinska mjera otpusta iz državne službe,

g) da nema direktan finansijski ili drugi lični interes u JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla, koji bi mogao dovesti do sukoba sa njegovom dužnošću direktora,

h) da nije obavljao dužnost direktora dva mandata u istoj školi u kojoj konkuriše za direktora,

i) da nije pravosnažno osuđen za neko od krivičnih djela iz člana 108.stav (1) Zakona o srednjoškolskom obrazovanju, što ga čini nepodobnim za rad s djecom, da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa, da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poslova direktora, nastavnika ili stručnog saradnika škole ili koji u mandatnom periodu stiče uslove za odlazak u penziju shodno odredbama Zakona o radu.

 

Za direktora škole ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava opće i posebne uslove konkursa.

 

Prilikom prijave na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju svih uslova (općih i posebnih), odnosno sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 

1. Prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju ,

2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu, izdata od strane škole, da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika škole poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan rad u oblasti obrazovanja,

na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5. Program rada i razvoja JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla, za period na koji se imenuje direktor,

6. Uvjerenje o državljanstvu

7. Uvjerenje izdato od strane nadležnog suda da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena mjera zabrane vršenja poslova nastavnika, stručnog saradnika ili direktora škole,

8. Ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH,

9. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo,

10. Ovjerena izjava kandidata da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo koje ga po članu 108. Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju čini nepodoban za rad s djecom,

11. Ovjerena izjava kandidata da nije član izvršnih organa političkih stranaka,

12. Ovjerena izjava kandidata da mu nije u posljednje tri godine prije dana objavljivanja konkursa bio otkazan ugovor o radu zbog disciplinske odgovornosti ili kojem je u istom periodu izrečena disciplinska mjera otpusta iz državne službe,

13. Ovjerena izjava kandidata da nema direktan finansijski ili drugi lični interes u JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla, koji bi mogao dovesti do sukoba sa njegovom dužnošću direktora,

14. Ovjerena izjava kandidata da nije obavljao dužnost direktora dva mandata u istoj školi u kojoj konkuriše za direktora,

15. Ovjerena izjava kandidata da nije razriješen dužnosti direktora neke od odgojno – obrazovnih ustanova ili da u mandatnom periodu ne stiče uslove za odlazak u penziju.

 

Pod ovjerenom izjavom podrazumijeva se izjava ovjerena od strane nadležnog gradskog ili općinskog organa, odnosno izjava ovjerena od strane notara.

 

Kandidat koji bude imenovan za direktora škole dužan je prije stupanja na dužnost dostaviti:

- Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora škole (ne starije od 3 mjeseca) i

- Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o odstupanju sa pozicije predsjednika ili člana Školskog odbora ukoliko je u tom momentu obavljao navedenu dužnost.

 

Nakon provedene konkursne procedure, Školski odbor vrši izbor i imenovanje direktora škole na period od 4 (četiri) godine, uz prethodno pribavljeno stručno mišljenje Pedagoškog zavoda i prethodnu saglasnost nadležnog Ministarstva, uz ocjenu dostavljenog Programa rada i razvoja škole za period na koji se imenuje direktor. Kandidat koji nije dobio saglasnost nadležnog Ministarstva ne može biti imenovan za direktora škole. 

 

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju. Odluka o imenovanju direktora škole je konačna.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave dostavljati lično ili na adresu škole:

 

Javna ustanova Mješovita srednja rudarska škola Tuzla

Bosne srebrene 55, 75 000 Tuzla

Sa naznakom: (Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU MS Rudarske škole Tuzla – NE OTVARATI)

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

12.02.2020