Poslovi - Oglas za posao

Pomoćnik rukovodioca Studentske službe (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - Prečišćeni tekst, broj: IUS-UO-08-13/19, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeće radno mjesto:

 

Pomoćnik rukovodioca Studentske službe...............................................................1 izvršilac

 

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

 • Univerzitetska diploma;
 • Računarske vještine su neophodne;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika je neophodno;
 • Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

 • Izvršava zadatke u postupku upisa i regulisanja statusa studenta i ovjeri semestara, dodiplomskih i postdiplomskih studija;
 • Vodi brigu o izdavanju dokumenata iz ličnih dosijea studenata;
 • Pruža informacije o upisu i uslovima studiranja svim zainteresovanim stranama;
 • Vrši direktnu i indirektnu komunikaciju sa studentima u vezi sa relevantnim pitanjima;
 • Priprema i izdaje razne potvrde, uvjerenja i druga dokumenta iz evidencije Studentske službe;
 • Aktivno sudjeluje u procesima priznavanja stranih diploma;
 • Sudjeluje u pripremi izvještaja vezanih za studente;
 • Sačinjava studentske dosijee;
 • Vodi evidencije i arhivira obrasce za prijavu predmeta i izvještaje o ocjenama;
 • Pomaže u obradi zahtjeva za priznavanje predmeta za studente koji prelaze sa drugih univerziteta;
 • Obrađuje i prosljeđuje zahtjeve studenata u dalju proceduru (priznavanje predmeta, izdavanje studentskih kartica, duplikati diploma, itd.);
 • Učestvuje u pripremama za ceremoniju dodjele diploma;
 • Objavljuje različite najave na oglasnim tablama;
 • Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Studentske službe, na zahtjev rukovodioca;
 • Obavlja i druge poslove na zahtjev Generalnog sekretara i Prorektora za akademska i studentska pitanja;
 • Odgovoran za pripremu studentskih diploma i dodataka diplomi;
 • Pomaže u nadzoru i održavanju Studentskog informacionog sistema;
 • Po potrebi obavlja druge slične zadatke kao što je učešće u raznim komisijama, konferencijama, prevođenju dokumenata, sastanaka itd.

Za svoj rad radnik je odgovoran rukovodiocu Studentske službe.

 

U prijavi na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (na engleskom jeziku):

 • Biografiju (CV);
 • Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu. 

 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci. 

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – POZICIJA (ovdje naznačiti naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje)” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Izvor: Posao.ba

11.01.2020