Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za saradnju sa dijasporom (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Travnik
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski, Njemački

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Travnik, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik

5/801

 

Radna mjesta:

01. Viši stručni saradnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za saradnju sa dijasporom - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: koordiniranje svim aktivnostima vezanim za planiranje nabavki u ugovornom organu; sprovođenje analize internih zahtjeva i utvrđivanje potreba za nabavkom; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti javnih nabavki, na temelju prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema za potrebe Službi; priprema odgovore po pravnim lijekovima; pruža stručnu pomoć službama iz oblasti javnih nabavki; objedinjavanje potreba ugovornog organa i izrada godišnjeg plana javnih nabavki; izrada metodologija za javne nabavke; pripremanje programa istraživanja u oblasti javnih nabavki i predlaganje metodoloških rješenja, kao i rad na tim programima; izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje mjerodavnog organa o stanju i problemima u oblasti javnih nabavki i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za utvrđivanja pitanja iz javnih nabavki kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije – tipska izvješća, redovite ili periodične informacije; sudjelovanje i koordinacija u pripremi tenderske dokumentacije; obavlja korespodenciju sa ponuđačima; sudjeluje u pripremi i pojašnjenju tenderske dokumentacije zajedno sa stručnim osobama; priprema i pomaže radu Povjerenstva za nabavke prilikom pripreme i izrade zapisnika, obrazaca i predložene odluke; priprema odgovore po pravnim lijekovima; objavljuje sva obavještenja o javnoj nabavci; izrađuje nacrte ugovora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca organa uprave.

 

02. Opis poslova: izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale na temelju odgovarajućih podataka u oblasti suradnje sa dijasporom; vrši stručne poslove vezane za promociju grada kao lokaliteta povoljnog za ulaganje, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija/investitora prezentira i promovira projekte i grad potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama, te održava komunikaciju s istim; prezentira i promovira projekte i općinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim stranama, te održava komunikaciju s istim; vrši izradu svih akata koji se odnose na vezu sa dijasporom i obavlja sve poslove koji se tiču odnosa sa dijasporom; vrši neposrednu komunikaciju sa građanima koji žive izvan zemlje sa ciljem boljeg i jednostavnijeg ostvarivanja njihovih potreba u Općini; kreira, izrađuje i ažurira bazu podataka o poslovnim partnerima iz dijaspore; priprema i prezentira analize podataka o investitorima i priprema prijedloge sa kojim investitorima treba nastaviti saradnju, a u saradnji sa nadležnim službama; učestvuje u izradi, ažuriranju i prezentaciji Strategije razvoja Općine; učestvuje u realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata; odgovara za zakonitost akata koje izrađuje iz opisa poslova radnog mjesta; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta koje odredi pomoćnik načelnika; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku načelnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

 

Radno mjesto 01:

- VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,

- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru,

 

Radno mjesto 02:

- VII/I VSS, diploma visokog obrazovanja – društvene, biotehničkih nauka, humanističkih nauka, pedagoške, odnosno (najmanje 180 ECTS bodova) prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje engleskog ili njemačkog jezika,

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati, za stručnog saradnika (pozicija 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

 

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Općini Travnik sa pozivom na broj: 5/801“

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

01.12.2019