Poslovi - Oglas za posao

Medicinski tehničar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Medicina
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Jablanica
Broj pozicija 1
Jezici:

Medicinski tehničar u timu u Službi porodične medicine sa patronažom (m/ž)

Na osnovu čl. 68. stav. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine F BiH br. 46/10), čl. 20. Statuta javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica, čl. 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19), čl. 5. Pravilnika o radu i čl. 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU Dom zdravlja Jablanica, Direktor JZU „Dom zdravlja“ Jablanica raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz

obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

I   RADNO MJESTO

 

Medicinski tehničar u timu u Službi porodične medicine sa patronažom – 1 izvršilac

 

II   U S L O V I

 

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka za radno mjesto iz prethodne tačke definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU Dom zdravlja Jablanica,  kako slijedi:

 

Opći uslovi:

 

Da je državljanin BiH

Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

 

 

Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto pod a)

 

Završena srednja medicinska škola, opšti smjer,

Položen stručni ispit

Posjedovanje licence za samostalno obavljanje poslova

Poznavanje rada na računaru

 

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 

Diplomu o završenom školovanju

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci

Izvod iz matične knjige rođenih

Uvjerenje o državljanstvu

Uvjerenje o radnom iskustvu

Dokaze o stručnom usavršavanju

 

 

IV   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.

 

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

 

J.Z.U. „ Dom zdravlja “ Jablanica

Sulje Čilića  br. 15

88 420   J a b l a n i c a

(Prijava na konkurs - Komisiji za izbor)

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru.

 

NAPOMENA:

 

Izabrani kandidat je obavezan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti:

 

ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta

uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

01.12.2019