Poslovi - Oglas za posao

Stručni suradnik za stručno operativne poslove (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Tomislavgrad
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 44. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Stručne službe Općinskog vijeća Tomislavgrad objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Stručnoj službi Općinskog vijeća Tomislavgrad 03/794

- Stručni suradnik za stručno operativne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: obavlja poslove pripremanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela, slanja poziva i materijala za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela putem odgovarajućeg programskog rješenja za pripremu i realizaciju e- sjednica Općinskog vijeća i upravljanje dokumentima; vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica radnih tijela; izrađuje izvješća sa sjednica radnih tijela, opslužuje radna tijela; sudjeluje u izradi Programa rada službe; priprema informacije koje se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća, odnosno radnim Tijelima; obavlja poslove korespondencije s drugim institucijama i organizacijama; izrađuje dopise i odgovore na zaprimljene podneske; obavlja i druge poslove koje mu povjeri rukovoditelj Službe.

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.

4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;

8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (Koji se vrednuje s 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, fakultet javne uprave

- 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme

- poznavanje rada na računaru

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

 

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.

4. dokaz o poznavanju rada na računalu

5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :

-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja javnog natječaja uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i

-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Imena kandidata se ne objavljuju. Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni. Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja. Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON

Ul.Gabijela Jurkića bb

80101 Livno

sa naznakom

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Stručnoj službi Općinskog vijeća Tomislavgrad na broj 298/19 “

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

01.12.2019