Poslovi - Oglas za posao

Viši stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Dvije godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

 

u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu

1/02 Stručni savjetnik za razvoj sistema električne energije

1/03 Viši stručni saradnik za trgovinske odnose s evropskim integracijama

 

SEKTOR ZA VANJSKOTRGOVINSKU POLITIKU I STRANA ULAGANJA

 

Odsjek za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu i zaštitne mjere

 

1/01 Stručni savjetnik za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu

 

Opis poslova i radnih zadataka: Prati, proučava i daje mišljenje na zakonske i podzakonske akte drugih institucija koji su dostavljeni Odsjeku; samostalno izrađuje pravne propise koji se javno objavljuju i po potrebi druge opće akte, iz nadležnosti Odsjeka i Sektora; prati usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti vanjskotrgovinske politike i drugih institucija s legislativom EU te po potrebi priprema mišljenja na te akte; prati provođenje zakonskih i podzakonskih akata i kontrolu provođenja iz oblasti vanjskotrgovinske politike; izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi, te obavlja druge upravne radnje iz nadležnosti Odsjeka i Sektora; samostalno vrši usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata s standardima i pravilima EU; koordinira rad na izradi pojedinačnih akata i normativnih akata Odsjeka; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

 

Posebni uslovi: VSS - Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -ekonomski ili pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

 

Status: državni službenik.

 

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

SEKTOR ZA ENERGETIKU

 

Odsjek za sekundarnu energiju i projekte

 

1/02 Stručni savjetnik za razvoj sistema električne energije

 

Opis poslova i radnih zadataka: Razmjenjuje podatake i tehničke ekspertize s entitetima, regulatornim agencijama i odgovarajućim elektroprivrednim preduzećima; zastupa BiH na odgovarajućim međunarodnim i državnim komitetima/odborima vezano za skupljanje podataka i analiza u cilju stvaranja uslova za implementaciju EU direktiva; samostalno izrađuje studije i priprema izvještaje, preporuke i procjene za tehničke, ekonomske i finansijske analize izvozno-uvoznih aktivnosti; održava tekuću bazu podataka za podršku državnih, entitetskih i srodnih poslova; samostalno planira i koordinira aktivnosti uvođenja energetske efikasnosti, sigurnosti i politike životne sredine, kao i obnovljivih izvora; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

 

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - tehnički fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

 

Status: državni službenik.

 

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE ODNOSE

 

Odsjek za trgovinske odnose s evropskim integracijama

 

1/03 Viši stručni saradnik za trgovinske odnose s evropskim integracijama

 

Opis poslova i radnih zadataka: Prema smjernicama neposredno nadređenog obavlja poslove koji se odnose na saradnju s evropskim integracijama, i to: sarađuje u pripremama pregovora oko zaključivanja trgovinskih ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma o trgovinskoj saradnji BiH i evropskih integracija; učestvuje u aktivnostima usklađivanja pravnog sistema BiH sa zakonodavstvom EU; aktivnostima vezanih za planiranje, pripremu i nadzor nad provedbom strateških, planskih i programskih dokumenata za korištenje instrumenata i programa pomoći EU i drugih donatora vezanih za trgovinu; aktivnostima koje se organizuju u saradnji sa TAIEX- om i Direkcijom za evropske integracije; učestvuje u analitičkom praćenju i izradi stručnih analiza provođenja zaključenih sporazuma, ugovora i konvencija; sarađuje prilikom izrade stručnih analiza, informacija i mišljenja koja se odnose na zaključivanje trgovinskih ugovora, sporazuma i konvencija s evropskim integracijama; analitički prati obim trgovinskog prometa s pojedinim evropskim integracijama i predlaže mjere za njegovo povećanje iz predmetne nadležnosti; učestvuje u pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka, te prati provođenje entitetskih zakona i drugih propisa i njihovu usklađenost s državnim zakonima i međunarodnim propisima; sarađuje prilikom izrade metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka, analizu podataka i njihovo objavljivanje; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

 

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomski ili pravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

 

Status: državni službenik.

 

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

 

-     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu

-      prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

 

I Ovjerene kopije:

 

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanju rada na računaru;

-      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (za pozicije 1/01 i 1/02);

-      uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (samo za poziciju 1/03).

 

II Svojeručno potpisan:

 

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 05.12.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

“Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH”

 

71000 Sarajevo, Musala 9.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

28.11.2019