Poslovi - Oglas za posao

Psiholog (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

JU Srednja stručna škola, Janja

 

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA  SRPSКA

GRAD  BIJELJINA

JU SREDNJA STRUČNA ŠКOLA  JANJA ,

Кarađorđeva  250

Telefon, Faks:055/543-012

sssjanja@gmail.com

Broj:  1123/2019                              

Na osnovu člana  106 stav 1.  i 105.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske “ broj:41/18), i člana 4. Pravilnika o  postupku  za prijem u radni odnos  u srednjoj  školi i načinu  bodovanja  kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19),  direktor škole raspisuje

 

К O N К U R S

za prijem  radnika u radni  odnos

 

1. Psiholog  škole, puna  norma, na neodređeno  vrijeme,  1 izvršilac, pripravnik 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedeno  radno mjesto  pored opštih uslova  utvđenih opštim  propisima o radu  i posebnih uslova propisanih članom 105.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(”Službeni glasnik  Republike  Srpske” broj:41/18) , kandidat  treba da ispunjava uslove  predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike  Srpske“, broj 29/12,59/12, 80/14 i  83/15). Prijem radnika u radni odnos  izvršiće  se u skladu  sa Pravilnikom o  postupku  za prijem u radni odnos  u srednjoj  školi i načinu  bodovanja  kriterijuma za  prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  24/19).

 

Uz  prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se  prijavljuje  na konkurs  za prijem  u radni odnos sa  kratkom  biografijom i kontakt  telefonom, potrebno je da kandidat  dostavi  i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  opštih  uslova i to  :

1) da je državljanin  Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje  ne može  biti starije od  šest  mjeseci,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične  knjige  rođenih  ili  ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim  od  nadležne  zdravstvene ustanove, koje ne može  biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a  prije zasnivanja radnog  odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja  djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih  sredstava.

  -Uvjerenje o neosuđenosti  za izabranog  kandidata  škola će  pribaviti  službenim  putem,  a prije  zasnivanja radnog  odnosa ,

5)da nije upisan  u  Registra  lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela  seksualne  zloupotrebe  i iskorišćavanja  djece,  što s edokazuje  uvjerenjem iz  posebnog  registar, koje će škola  pribaviiti službenim  putem  za izabranog  kandidata,  a prije  zasnivanja radnog  odnosa i 

6) da nije  pokrenut  krivični postupa  za djela učinjena , što se  dokazuje  uvjerenjem  koje  dostavlja  kandidat  uz  prijavu.

 

Кandidat je  dužan  dostaviti  i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje : 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem  trajanju  sa najmanje  240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent ;                 

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;                                                                                 

3) uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Dokaz o vremenu provedenom  na evidencije  nezaposlenih  lica  je uvjerenje  ili potvrda  iozdata  od  Zavoda  za zapošljavanje za područje jedinice lokalne  samouprave  gdje je kandidat  prijavljen;         

4)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida;

6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će  spisak kandidata  koji  ispunjavaju uslove  konkursa  postaviti na  oglasnu tablu škole  dana  10.12.2019. godine.

Testiranje  i intrvju  za kandidate  koji su dostavili  potpune i blagovremene  prijave ,odnosno koji  ispunjvaju uslove  konkursa  obaviće  se u prostorijama  JU Srednje stručne škole u Janji,  dana  13.12.2019. godine ( petak)  u 10,00 časova.

 

Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće  biti vraćene  kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave  kandidata  neće se  razmatrati.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave  sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučnom  na adresu: Javna ustanova  Srednja stručna škola, Janja , ulica  Кarađorđeva  broj 250 ,76 316 Janja,  sa naznakom „Prijava  na  konkurs“ . 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

28.11.2019