Poslovi - Oglas za posao

Diplomirani ekonomista – pripravnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Novo Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

U skladu sa čl. 62. i 111. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i članom 3. Programa stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika u organima uprave Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 43/09), v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

 

I

U Republičkoj upravi civilne zaštite izvršiće se prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - prvi ciklus studija sa ostvarenih minimum 180 ECTS bodova za radno mjesto pod rednim brojem 4, a za ostala radna mjesta minimum 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju:

1. diplomirani pravnik – 1 (jedan) izvršilac,

2. diplomirani ekonomista – 1 (jedan) izvršilac,

3. diplomirani inžinjer elektrotehnike, smjer automatika i elektronika – 1 (jedan) izvršilac,

4. diplomirani menadžer bezbjednosti – 1 (jedan) izvršilac.

 

II - Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

 

III - Opšti uslovi za prijem pripravnika

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja oglasa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, u skladu sa čl. 22, 22a, 22b. i 23. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).

 

IV - Posebni uslovi

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. završen fakultet odgovarajućeg smjera,

2. da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

3. da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao aktivan tražilac posla.

 

V - Finansiranje

Način finansiranja i visina plate pripravnika biće regulisani rješenjem o plati.

 

VI - Potrebni dokumenti

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopiju sljedećih dokumenata:

- lične karte ili pasoša,

- diplome o završenoj stručnoj spremi i

- uvjerenja da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao aktivan tražilac posla.

 

Ispunjavanje drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na Javni konkurs.

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi Komisiji originalne ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi,

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Republičkom organu uprave,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja oglasa,

- da se na njega ne odnose odredbe Zakona o državnim službenicima koje regulišu nespojivost i sukob interesa,

- dokaze o ispunjavanju drugih uslova navedenih u Javnom konkursu.

 

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.

 

VII

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, a o terminu istog kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

VIII

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”, a rok za podnošenje prijava je 15 dana

od dana objavljivanja Javnog konkursa u navedenim glasilima.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs za vrijeme trajanja roka za prijavu biće objavljen i na web stranici Republičke uprave civilne zaštite (www.ruczrs.net).

 

IX

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može dobiti na web stranici Agencije za državnu upravu Republike Srpske, web stranici Republičke uprave civilne zaštite ili u Republičkoj upravi civilne zaštite.

 

X

Prijave se mogu dostaviti lično, elektronskim putem na e-mail: rucz@rucz.vladars.net ili poštom, na adresu: Republička uprava civilne zaštite, Spasovdanska br. 3, 71 123 Istočno Novo Sarajevo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

 

Kandidati koji prijavu dostavljaju elektronskim putem u roku od sedam (7) dana od dana dostavljanja prijave dostavljaju potrebne dokaze, ako ih nisu dostavili elektronskim putem.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Republička uprava civilne zaštite odbacuje zaključkom.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

28.11.2019