Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik matematike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Matematika
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad

Nikole Pašića 13 79220 Novi Grad

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik matematike, 16 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  na neodređeno vrijeme

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidat je dužan dostaviti  ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

-Izvod iz Matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Ovo uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;

-Uvjerenje o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca, koje traba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža.

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulih boraca,

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija za izbor obavit će testiranje i intervju dana 18.11.2019. godine (ponedjeljak) u 11:00 časova u prostorijama centralne škole na adresi Nikole Pašića 13. Novi Grad.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad, Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad, sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs Komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019