Poslovi - Oglas za posao

Služba obezbjeđenja - policajac-pripravnik (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 4
Jezici:

Кazneno-popravni zavod Banja Luka

 

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO PRAVDE

КAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUКA

 

Na osnovu čl. 18. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS („Sl. glasnik RS“ broj: 63/18), čl. 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Кazneno-popravnom zavodu Banja Luka („Sl. glasnik RS“ broj: 01/19 i 52/19), te Odluke Ministra pravde broj: 08.030/120-1600/19 od 28.10.2019. godine, Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje:

 

J A V N I  К O N К U R S

za prijem pripravnika

 

Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje javni konkurs za prijem 5 (pet) pripravnika sa srednjom stručnom spremom, a kako slijedi:

 

1.1. Služba obezbjeđenja:

- policajac-pripravnik.............................................5 izvršilaca,

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

a) Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

-da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

-da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

Posebni uslovi:

-da nije stariji od 27 godina,

-SSS, IV stepen,

-da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove i

-poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

-diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

-ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnsti.

 

Provjeru psihofozičkih sposobnosti kandidata za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa izvršiće Кomisija koju imenuje direktor Ustanove.

 

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Кazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, rezultata psihofozičkih provjera i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu Glas Srpske i na web portalu Zavoda: http://www.zzzrs.net“.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019