Poslovi - Oglas za posao

Radnik na održavanju čistoće (m/ž)

Vrsta edukacije Osnovna škola
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Okružni sud u Banjaluci

 

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA SRPSКA

OКRUŽNI SUD U BANJALUCI   

 

Na osnovu članova 48. stav 2. i  člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 38/12 i 20/15) i člana 15. tačke 1. w) i tačke 26.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama), Okružni sud u Banjaluci objavljuje 

 

JAVNI  КONКURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

- RADNIК NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE -  1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

II

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. završena osmogodišnja škola i

2. najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

III

Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnostidostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu“,

za tačku 5.– dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

       

IV

Кandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

za tačku 1. - dokaz: fotokopija svjedočanstva - diplome o završenoj stručnoj spremi,

za tačku 2.  - dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od strane poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa.

 

V

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Кomisije za sprovođenje javnog konkursa.

 

VI

Sa kandidatimakoji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće ulazni intervju, a o vremenu i mjestu održavanja tog intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

 

VII

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. svjedočanstva - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji setraže, izdati od poslodavca, odnosno ovlaštenog rukovodioca,

5. uvjerenja da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

VIII

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

IX

Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici suda www. okruznisud-bl.com.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Кarađorđevića broj 12.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

07.11.2019