Poslovi - Oglas za posao

Tehnički sekretar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

OSNOVNI SUD U DOBOJU

 

OPIS RADNOG MJESTA

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

Tehnički sekretar..........izvršilaca 1

 

1. Opis poslova radnog mjesta

Tehnički sekretar

 

Prima poštu za upravu suda i uz nadzor sekretara suda vrši raspored pošte,

*Rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i uspostavlja telefonske veze za predsjednika, sekretara suda, sudije i ostale radnike suda,

*Vodi posebnu evidenciju u vezi sa prijemom kod predsjednika suda,

*Brine se o nabavci kancelarisjkog materijala za potrebe predsjednika i sekretara suda,

*Vodi matičnu knjigu zaposlenih i evidenciju izdatih zdravstvenih knjižica, bolovanja, odsutnosti s posla, korišćenja godišnjih odmora i druge neophodne personalne evidencije,

*Stara se o urednosti i potpunosti sadržaja personalnih dosijea i o evidenciji personalnih promjena,

*U skladu sa Zakonom vodi evidenciju iz oblasti rada,

*Priprema sadržaj teksta uvjerenja na osnovu zvanične evidencije iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda,

*Priprema nacrte rješenja o korištenju godišnjih odmora i rješenja o odsutnosti službenika sa rada po bilo kom osnovu pod nadzorom sekretara suda,

*Vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni,

*Sastavlja razne statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,

*Obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

 

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno-tehnički poslovi.

Način prijema:putem oglasa, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

-da je državljanin BiH ili RS,

-da je stariji od 18 godina

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

 

Posebni uslovi:

-završena srednja upravna, ekonomska ili druga četvorogodišnja srednja škola

-poznavanje rada na računaru

-položen stručni ispit za rad u organima uprave

-1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova ( uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:  diplomu o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu, te dokaz na osnovu kojeg se vrši bodovanje i to: uvjerenje o radnom iskustvu odgovarajuće institucije u kojoj je radno iskustvo ostvareno.

 

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Кandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Кomisija za prijem u radni odnos tehničkog sekretara pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.), kao i usmeni intervju koji će se obaviti nakon testiranja.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu se podnose na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22. 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019