Poslovi - Oglas za posao

Profesor (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 4
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

Na osnovu člana 106.  i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18 ) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

OPIS RADNIH  MJESTA

1. Profesor njemačkog jezika i književnosti (4 časa sedmično), na određeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2019/2020. godinu, sa položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac;

2. Profesor sociologije (2 časa sedmično ), na neodređeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2019/2020. godinu, sa položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac;

3. Profesor praktične nastave i ekonomske grupe predmeta (16 časova sedmično) na neodređeno vrijeme, pripravnik- jedan izvršilac.

4. Profesor stručnih predmeta šumarstva i obrade drveta (9 časova sedmično), na određeno vrijeme , do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom-jedan izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da nije pravosnažno osuđen  za krivična djela  seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece;

6 ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4) i  5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju

na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenoj  pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno – obrazovnom procesu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7 kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani  dana 22.11.2019. godine  u 12,00 časova u  prostorijama  JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški“ u Sokocu.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavnjene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški“ Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti „PRIJAVA NA KONKURS“ sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše,  a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019