Poslovi - Oglas za posao

Viši stručni saradnik za opšte i zajedničke poslove (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e   

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

I - 1. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

 

1.1.  Rukovodilac Odsjeka Fond „Dr Milan Jelić" - 1 izvršilac

1.2.  Viši stručni saradnik za opšte i zajedničke poslove - 1 izvršilac

1.3.  Viši stručni saradnik za standardizaciju i licenciranje visokog obrazovanja - 1 izvršilac

 

2 Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

 

2.1.  Viši stručni saradnik za pružanje pravne pomoći, Sektor za pružanje besplatne pravne pomoći - Sjedište Banja Luka - 1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Provodi procedure koje se odnose na dodjeljivanja stipendija najtalentovanijim studentima iz Republike Srpske koji studiraju na I, II, i III ciklusu na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu; učestvuje u izradi kriterijuma i mjerila dodjeljivanja stripendija; priprema konkurse i prati tok konkursa; vrši obradu prispjelih prijava; priprema nacrt ugovora sa  pojedincem kome je odobrena stipendija; prati namjensko korišćenje odobrenih sredstava; učestvuje u promociji Fonda „Dr Milan Jelić"; obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe ekspertskih i drugih radnih tijela koje imenuje Ministarstvo; priprema informacije, analize i druge materijale iz oblasti rada Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 

Obavlja složenije stručno operativne i administrativne poslove; učestvuje u pripremi i izradi ugovora koje zaključuje Ministarstvo; učestvuje u izradi planova, analiza i informacija iz nadležnosti Ministarstva; priprema materijale za komisije koje se obrazuju u okviru resorne nadležnosti; učestvuje u pripremama skupova, seminara i ostalih događaja koji se organizuju na novou Ministarstva; sačinjava prijedloge rješenja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i prati njihovu realizaciju; prati i primjenjuje propise u vezi sa arhivskom građom; prati propise u vezi sa vršenjem kancelarijskog poslovanja; učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja i pripremi materijala za sjednice Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i sekretara Ministarstva.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

 

Vodi upravni postupak u prvom stepenu; vrši izradu analitičko-informacionih materijala o stanju u oblasti visokog obrazovanja; utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje visokoškolskih ustanova; učestvuje u izradi propisa i opštih akata iz oblasti visokog obrazovanja; daje stručna uputstva visokoškolskim ustanovama; predlaže mjere i provedbene akte iz oblasti visokog obrazovanja; sarađuje sa saradnicima drugih organizacionih jedinica i rukovodiocima visokoškolskih ustanova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Priprema liste subjekata za pružanje pravne pomoći; pruža pravne savjete i pomoć pri popunjavanju formulara; daje informacije o besplatnoj pravnoj pomoći; vodi evidenciju o pružanju besplatne pravne pomoći; prikuplja sve podatke potrebne za odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć; pomaže u pripremi predmeta za zastupanje pred sudom; podnosi mjesečni izvještaj o svom radu pomoćniku direktora; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.

 

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  • da je stariji od osamnaest (18) godina;
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

VII stepen stručne spreme; pravni, ekonomski, arhitektonsko-građevinski ili filozofski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili fakultet pravnih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

 

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

 

V

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

 

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

 

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

 

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi - priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

 

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom. 

 

VII

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

-         diplome o završenoj školskoj spremi;

-         uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

-         uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-         uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-         uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.  

 

VIII

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.11.2019