Poslovi - Oglas za posao

Knjigovođa (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Prozor-Rama
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu članka 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) članka 21. Statuta JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama i Odluka Upravnog vijeća br. 01-X-93/19 od 31.10.2019. Upravno vijeće JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na

neodređeno vrijeme na radno mjesto

 • Knjigovođa – jedan (1) izvršitelj

I Opis poslova

 

Obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova

 

II UVJETI

 

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
 • Da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH

Posebni uvjeti:

 • SSS, ekonomskog, ugostiteljsko-turističkog smjera
 • Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u knjigovodstvu

III DOKUMETACIJA

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • OBRAZAC za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se nalazi na WEB stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K).

Uz prijavni obrazac kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • Dokaz op radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice
 • Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH
 • Ovjerena izjava da u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)

Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“, br. 6/18).

 

Probni rad nije predviđen za ovo radno mjesto.

 

IV

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnim novinama.

 

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

 

V

 

Natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, Večernjem listu i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

 

VI

 

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno na adresu:

 

JU Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama

Kralja Tomislava bb

88 440 Prozor

s naznakom:

Prijava na natječaj za radno mjesto

„KNJIGOVOĐA“, - NE OTVARATI-

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.11.2019