Poslovi - Oglas za posao

Vježbenik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04,7/05,48/05,60/10,32/13 i 93/17), članka 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema vježbenika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05,102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema vježbenika u radni odnos, broj: 05-34-2-9104/19 od 23.10.2019. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem vježbenika u radni odnos

u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

 

1. Vježbenik- sa završenim Pravnim fakultetom ili osoba sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan s najmanje 240 ETCS bodova, jedan izvršitelj.

 

Opis poslova: Vježbenik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

 

Uvjeti za prijem:

 

I. Za prijem u radni odnos vježbenik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem sukladno kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

 

II. Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, vježbenik mora ispunjavati i posebne uvjete:

 

završen Pravni fakultet  ili prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 240 ETCS bodova;

da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više u struci nakon diplomiranja.

 

Potrebni dokumenti:

 

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koji su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
  • dokaz da nemaju radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od ukupno jedne (1) godine ili više što dokazuju potvrdom  PIO/MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji zaposlenih;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

 

Napomena:

 

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), kao i izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava Bosne i hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca, u protivnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

 

Po ovom javnom natječaju mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija fakulteta (zvanje magistra), pod uvjetom da im školovanje obuhvaća i prvi ciklus studija navedenog fakulteta s ostvarenih najmanje 240 ETCS bodova o čemu su dužni dostaviti diplomu kao dokaz.

 

Radni odnos zasniva se na razdoblje od jedne (1) godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog natječaja i čije prijave su kompletne i pravodobne podliježu provjeri znanja koju određuje Povjerenstvo za izbor vježbenika.

 

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 8 dana objave natječaja, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

„Javni natječaj za prijem vježbenika“

71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.11.2019