Poslovi - Oglas za posao

Pripravnik za radno mjesto odgajatelja (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 2
Jezici:

Na temelju članka 30. Zakona o predškolskom odgoju („Narodne novine HNŽ“, broj5/2000) i članka 4. Pravilnika o radu Ustanove „Dječji vrtići“ Mostar (ur.br.:01-UV-290/17, 20. 02. 2017., 01-UV-671, 14. 06. 2018., i ur.br.:01-UV-496/19, 05. 04. 2019.), Upravno vijeće Ustanove „Dječji vrtići“ Mostar, sukladno Odluci ur.br.:01-UV-1011/19, od 27. 09. 2019. godine, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

01 – KUĆNI MAJSTOR (jedan izvršitelj) – na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

 

Pored općih uvjeta, propisanih zakonom, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu Ustanove, i to:

 

VKV radnik – elektro ili strojarske struke,

položen ispit za ložača centralnog grijanja i ispit za vozača „B“ ili „C“ kategorije, 

jedna (1) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Opis poslova: vrši opravke i održavanje svih instalacija (vodovodnih, kanalizacijskih, elektro, i dr.) i odgovoran je za ispravnost istih, vrši opravke opreme i inventara i odgovoran je za dovođenje istih u ispravno stanje, odgovoran je za alat i materijal sa kojim radi, vodi dnevnik rada i dokumentaciju ugrađenog potrošnog i ostalog materijala, nadzire ispravnost zgrada i inventara te na vrijeme obavještava nadležne o potrebnim opravkama, dostavlja dokumentaciju za naplatu osiguranja za počinjene štete,  odgovoran je za opravku opreme i dr. u garantnom roku, zadužen je za poduzimanje mjera protupožarne zaštite, vrši prijevoz opreme, materijala i namirnica, raznosi poštu po vrtićima i na druga potrebna mjesta, obavlja poslove u svezi centralnog grijanja objekata i zadužen je za održavanje istog, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ili tajnika.

 

Svi kandidati koji podnesu prijavu na Natječaj (pozicija 01) a koji ispunjavaju gore navedene uvjete pristupit će provjeravanju sposobnosti putem usmenog razgovora (Intervju). Kandidat za radno mjesto kućnog majstora prima se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na natječaj):

 

diplomu,

dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat ispunjava posebne uvjete iz toč. 3. Natječaja pozicija 01 – KUĆNI MAJSTOR

uvjerenje o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja,

presliku vozačke dozvole,

izvod iz matične knjige rođenih,

uvjerenje o državljanstvu,

uvjerenje o prebivalištu,

životopis

 

02 – ODGAJATELJ (tri izvršitelja) – na određeno vrijeme

 

Uvjeti:

 

Pored općih uvjeta, propisanih zakonom, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Zakonom, Statutom i drugim aktima Ustanove, i to:

 

viša stručna sprema ili Bachelor (prvostupnik sa 240 ECTS-bodova) ili VSS ili Magistra struke - predškolskog odgoja,

najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima odgajateljice djece predškolskog uzrasta, stečenog nakon završenog gore traženog studija,

položen stručni ispit za odgajateljicu.

 

Svi kandidati koji podnesu prijavu na Natječaj (pozicija 02) a koji ispunjavaju gore navedene uvjete pristupit će provjeravanju sposobnosti putem izrade određenih zadaća, testa znanja, provjeravanju vještina i drugih sposobnosti. Kandidati za radno mjesto odgajatelja se primaju na određeno vrijeme i to do 31. 07. 2020. godine, odnosno do povratka djelatnica sa porodiljnog ili neplaćenog dopusta.

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na natječaj):

 

diplomu,

dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat ispunjava posebne uvjete iz toč. 2. Natječaja pozicija 02 – ODGAJATELJ),

uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

izvod iz matične knjige rođenih,

uvjerenje o državljanstvu,

uvjerenje o prebivalištu,

životopis

 

03 – PRIPRAVNIK ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJA (dva izvršitelja)  – na određeno vrijeme

 

Uvjeti:

 

Pored općih uvjeta, propisanih zakonom, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete sukladno Odluci Upravnog vijeća ur.br.:01-UV-1011/19, od 27. 09. 2019. godine, i to:

 

viša stručna sprema ili Bachelor (prvostupnik sa 240 ECTS-bodova) ili VSS ili   Magistra struke - predškolskog odgoja,

da nema ostvaren radni staž na poslovima odgajatelja djece predškolskog uzrasta i

da je prijavljen na listi nezaposlenih u Službi za zapošljavanje.

 

 

Svi kandidati koji podnesu prijavu na Natječaj (pozicija 03) a koji ispunjavaju gore navedene uvjete, pristupit će usmenom razgovoru (Intervjuu). Pripravnici se primaju za radno mjesto odgajatelja  na određeno vrijeme, godinu dana.

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na natječaj):

 

diplomu,

ovjerena Izjava da nema ostvaren radni staž na poslovima odgajatelja djece predškolskog     uzrasta,

potvrdu da je prijavljen na listi nezaposlenih u Službi za zapošljavanje,

izvod iz matične knjige rođenih,

uvjerenje o državljanstvu,

uvjerenje o prebivalištu,

životopis

 

Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka potraživat će se službenim putem, samo za one kandidate koji budu izabrani po javnom natječaju.

 

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova za sve tri pozicije iz natječaja, biti će dužni u roku od 15 dana dostaviti ovjerenu sanitarnu iskaznicu i potvrdu o radnoj sposobnosti temeljem liječničkog pregleda.

 

Prijave (može se preuzeti na www.vrtici-mostar.ba), u kojima je jasno naglašena pozicija za koju se kandidat prijavljuje, podnose se isključivo putem pošte na adresu:

 

Ustanova „Dječji vrtići“ Mostar

Kneza M.V.Humskog b.b.

88 000  M o s t a r

sa naznakom:

Javni natječaj za kućnog majstora/ Javni natječaj za odgajatelja/

Javni natječaj za pripravnika-odgajatelja (odabrati)

 

 

Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od dana objave natječaja (zadnji dan za predaju Prijave je 17. 10. 2019. godine).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave Natječajno povjerenstvo neće razmatrati.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

09.10.2019