Poslovi - Oglas za posao

Samostalni referent (m/ž)

Vrsta edukacije VŠS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Samostalni referent za finansijsko- materijalne poslove, knjigovodstvo i likvidaturu (m/ž)

Na osnovu člana 8. Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH", broj: 21/03 ) , člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine   („ Službeni glasnik BiH",broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 5. Pravilnika o radu Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, direktor Agencije, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u

Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, i to

 

 

Samostalni referent za finansijsko- materijalne poslove, knjigovodstvo i likvidaturu ( radni odnos na neodređeno vrijeme)- 1 izvršilac, u Odsjeku za računovodstvene poslove u Sektoru za pravne, kadrovske, opće i računovodstvene poslove.

 

Opis posla:

 

Vrši poslove iz oblasti materijalno- finansijskog poslovanja; prati propise iz oblasti finansijsko- računovodstvenih poslova; kontroliše ispravnost i likvidnost dokumentacije i vodi računa o blagovremenom pribavijanju dokumentacije; prati i vodi analitičku evidenciju stanja novčanih sredstava; kontroliše materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata plaćanja i dostavlja ih na potpis ovlaštenom licu, izraduje periodične finansijske planove i prati njihovo izvršenje; izraduje izvještaje periodičnih obračuna i završnog računa Agencije; kontira poslovne promjene na sredstvima Agencije; priprema i obraduje računovodstveno- knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju; vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka u okviru svog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

 

2. Administrativno- informacioni referent (radni odnos na neodređeno vrijeme) -1 izvršilac, u Odsjeku za medunarodnu saradnju, u Sektoru za medunarodnu saradnju i donate tržište rada.

 

Opis posla:

 

Redovno obezbjeduje i ažurira informacije pa svim aspektima djelokruga rada;pokreće inicijative u cilju unapredenja rada u okviru segmenata povjerenih mu poslova i zadataka; obavlja administrativno- tehničke poslove za potrebe Odsjeka; ustrojava i vodi potrebne evidencije i tekuću korespondenciju za potrebe Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjekau okviru svog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

 

Opći uslovi za prijem u radni odnos:

 

Navršenih 18. godina života,

Državljanstvo BiH,

Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predvidena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

Da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX .stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Da je fizički i psihički sposoban obavijati poslove navedenog radnog mjesta.

 

 

Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Samostaini referent za finansijsko- materijalne poslove, knjigovodstvo i likvidaturu:

Viša stručna sprema (VI) stepen, završena viša škola ekonomskog smjera,

Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva,

Položen stručni upravni ispit,

Poznavanje rada na računaru.

 

 

2. Administrativno- informacioni referent:

 

Srednja stručna sprema (IV) stepen, završena srednja škola društvenog smjera,

Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva,

Položen stručni upravni ispit,

Poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (originali ili ovjerene kopije):

 

Rodni list,

Svjedočanstvo o završenoj školi,

Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci), .

Uvjerenje o nevodenju krivičnog postupka ( ne starije od tri mjeseca ),

Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava BiH,

Potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu u struci,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( nije obavezno, dostavlja se ako ga kandidat posjeduje),

Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit su dužni isti položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti Iično ili preporučeno poštom, sa naznakom „ prijava na Oglas za prijem zaposlenika - Ne otvarati",na adresu:

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Ulica Doke Mazalića broj 3/1

71 000  S a r a j e v o

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

09.10.2019