Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 2
Jezici:

Stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (m/ž)

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-941/19 od 4.10. 2019. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za popunjavanje radnog mjesta

 

Stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova: stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija, učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika, obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i direktno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

 

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

 

Napomena:

 

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

 

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

 

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati, ili ovdje.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

 

diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,

uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

 

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog dijela.

 

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

 

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 7.10.2019. godine.

 

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

„Stručni saradnik u Uredu registara u

Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine“

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6

71 000  S a r a j e v o 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

09.10.2019