Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za građanska stanja – matičar (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Ključ
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Ključ, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ključ

 3/ 778

 

Radno mjesto:

- Stručni saradnik za građanska stanja – matičar u Službi za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: vrši praćenje i primjenu propisa iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje matične knjige rođenih (MKR), matične knjige vjenčanih (MKV), matične knjige umrlih (MKU) i matične knjige državljana (MKD); vodi postupak sklapanja braka u skladu sa Porodičnim zakonom FBiH; vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja za naknadni upis činjenica i podataka u matične knjige nakon isteka zakonskog roka za njihovu prijavu; vodi postupak po zahtjevima stranaka za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, Federacije BiH; vodi upravni postupak i izrađuje prijedlog rješenja za ispravku podataka u matičnim knjigama nakon zaključenja osnovnog upisa; provodi postupak pozakonjenja odnosno priznavanja očinstva; provodi postupak po zahtjevima stranaka za promjenu prezimena za osobe kod kojih je došlo do prestanka ili poništenja braka; vodi postupak u vezi sa poništavanjem višestrukih upisa u matičnim knjigama; vodi postupak u vezi sa obnovom matičnih knjiga; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; obavezan je voditi računa o tajnosti podataka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti tajnih podataka; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Općine; izdaje uvjerenja o činjenicama za koje se vodi službena evidencija kao i uvjerenja o činjenicama za koje se ne vodi službena evidencija; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; planirane aktivnosti realizuje blagovremeno; učetvuje u implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole; podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu Šefu službe; po potrebi obavlja i druge poslove, a prema zahtjevu i uputama Šefa službe; za svoj rad neposredno je odgovoran Šefu službe.

 

Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;

4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 

6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

- diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,

- položen ispit općeg znanja i stručni ispit,

- položen ispit za matičara,

- poznavanje rada na PC.

 

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:

1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se

preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

 

Napomena: Kandidati su u obavezi da u rubriku prijavnog obrasca „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“, unesu podatke o broju, datumu i izdavaocu uvjerenja o položenom posebnom ispitu za matičara.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom. 

 

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

 

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton

Odsjek za postavljenja u Bihaću

ul.Alije Đerzeleza br.2

77000 Bihać

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Općini Ključ: 120/19”

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.10.2019