Poslovi - Oglas za posao

Šef Odsjeka za zdravstveno osiguranje (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva

 

 6-1227/19

 

Radno mjesto:

- Šef Odsjeka za zdravstveno osiguranje – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena članom 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (Unutrašnjom organizacionom jedinicom (Odsjekom) rukovodi šef Odsjeka, neposredno organizira i koordinira obavljanje poslova u Odsjeku; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike; daje bliža uputstva o načinu vršenja tih poslova; osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; pismeno i usmeno informira rukovodioca sektora - pomoćnika ministra u čijem je sastavu o stanju i problemima u obavljanju poslova, te predlaže istom poduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema; postupa po svim nalozima i zahtjevima rukovoditelja sektora - pomoćnika ministra koji se odnose na vršenje poslova iz nadležnosti odsjeka. Šef Odsjeka za svoj rad i rad Odsjeka kojim rukovodi odgovara rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi Odsjek, kao i ministru saglasno zakonu, drugim propisima i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji. Izuzetno od stava 2. ovog člana, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, šef Odsjeka za svoj rad i rad Odsjeka kojim rukovodi, odgovara sekretaru Ministarstva, ukoliko nema pomoćnika ministra u Sektoru u čijem je sastavu Odsjek.) i neposredno obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka, i to: prati i analizira funkcioniranje obveznog zdravstvenog osiguranja u okviru federalnog fonda solidarnosti iz nadležnosti Odsjeka; sudjeluje u analizi izvršenja finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti, kao i obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine; prati rad Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, te predlaže mjere za unapređenje njegovog rada, naročito financijske konsolidacije federalnog fonda solidarnosti iz nadležnosti Odsjeka; sudjeluje u predlaganju mjera za ojačanje funkcije uspostave sistema univerzalne pokrivenosti zdravstvenog osiguranja u Federaciji kao i razvoj različitih modela financiranja sektora zdravstva, te s tim u vezi sudjeluje u pripremi prijedloga novih mehanizama plaćanja u zdravstvenoj zaštiti; izrađuje strategije i poslovne politike zdravstvenog sektora u Federaciji; izrađuje izvještaje, analize, sudjeluje u kreiranju sistema cijena lijekova u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja; prati implementaciju sporazuma o ostvarivanju prava osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja izvan teritorije kantona odnosno izvan entiteta; obavlja aktivnostii iz domena Federacije u Nacionalnim zdravstvenim računima u BiH; sudjeluje u izradi i postupku zaključivanja međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje; sudjeluje u pripremi i izradi administrativnih sporazuma za primjenu ugovora o socijalnom osiguranju, kao i izradi posebnih sporazuma organa za vezu država ugovornica kojima se uređuju posebni pravni instituti; proučava i prati dosljedne primjene postojećih međudržavnih ugovora i pokretanje inicijativa za izmjene istih; sudjeluje u izradi  zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti; izrađuje informacije i analize iz oblasti zdravstvenog osiguranja; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.485,00 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ekonomskog fakulteta,

- najmanje četiri godine radnog staža,

- poznavanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno  zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu

zdravstva: 787/19”

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.10.2019