Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za mjesne zajednice (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Pale
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 13. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Pale (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 7/15, 19/15, 20/16, 2/17, 22/17, 21/18 i 9/19), načelnik opštine Pale r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu

Opštine Pale

 

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinsku upravu Opštine Pale:

- stručni saradnik za mjesne zajednice Mokro i Brezovice i za Mjesnu kancelariju Mokro - jedan izvršilac.

 

II - Opis poslova

Vodi matične knjige rođenih, matične knjige državljana, matične knjige umrlih i matične knjige vjenčanih, izdaje izvode iz matičnih knjiga i podatke za uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga, obavlja i druge poslove kojima se stvaraju uslovi da se poslovi u Mjesnoj kancelariji obavljaju efi kasno, racionalno i bliže mjestu stanovanja građana, obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za potrebe mjesnih zajednica i Mjesne kancelarije i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

III - Opšti uslovi:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,

6. da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV - Posebni uslovi:

- srednja stručna sprema - IV stepen, društvenog smjera,

- najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- položen stručni ispit za matičara.

 

V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i na internet stranici Opštine Pale. Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova ovog konkursa kandidat je dužan priložiti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje

pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,

4) i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (čl. od 43. do. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave) sastavni su dio Prijave na Javni konkurs. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova ovog konkursa kandidat je dužan priložiti foto-kopije:

1) svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi IV stepen, društvenog smjera,

2) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom

i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),

4) uvjerenja o položenom ispitu za matičara, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti ispit za matičara

ako bude zaposlen.

 

VI - Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa

Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, koji podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima. O vremenu i mjestu održavanja usmenog

intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pisanim putem.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji:

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

4. svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

6. uvjerenje o položenom ispitu za matičara, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti ispit za matičara ako bude zaposlen;

7. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i ovjerene izjave:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,

3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (čl. od 43. do. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove Konkursa, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi na navedeni način iz ovog oglasa.

 

VII - Rok, mjesto, način podnošenje prijava i druge informacije relevantne za Javni konkurs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milomir Mojović, službenik za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 057/223-311.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Obrazac prijave na Javni konkurs dostupan je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i na internet stranici Opštine Pale opstinapale@gmail.com

Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu - prijemnom šalteru

Opštinske uprave Opštine Pale, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova ili poštom, na adresu: Opština Pale, Romanijska ul. broj 15, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

10.09.2019