Poslovi - Oglas za posao

Saradnik za područje Tehničkih nauka, polje Geodezija i rudarstvo (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Tehničkih nauka, polje Geodezija i rudarstvo (m/ž)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101 - 1987/19 od 29.08.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

 

K O N K U R S

za (re) izbor u zvanje

I

 

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

 

− vanredni profesor (reizbor) za područje Prirodne nauke, polje Biologija, grana Ćelijska i molekularna biologija na Nastavničkom fakultetu – 1 izvršilac.

 

− vanredni profesor (reizbor) za područje Prirodne nauke, polje Biologija, grana Genetika na Nastavničkom fakultetu – 1 izvršilac.

 

− vanredni profesor (reizbor) za područje Prirodnih nauka, polje Matematika, grana Teorijska matematika na Građevinskom fakultetu – 1 izvršilac.

 

− docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Tehničkih nauka, polje Arhitektura i urbanizam, grana Nacrtna geometrija na Građevinskom fakultetu – 1 izvršilac.

 

− viši asistent (redovno napredovanje) za područje Društvenih nauka, polje Kinezologija, grana Kinezologija sporta i rekreacija na Nastavničkom fakultetu – 1 izvršilac

 

− saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Prirodnih nauka, polje Matematika, grana Teorijska matematika na Građevinskom fakultetu - 1 izvršilac.

 

− saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Tehničkih nauka, polje Građevinarstvo, grana Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu – 1 izvršilac.

 

− saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Tehničkih nauka, polje Geodezija i rudarstvo, grana Primjenjena geodezija na Građevinskom fakultetu– 1 izvršilac.

 

II

 

1. OPIS POSLOVA:

 

1.1. NASTAVNIK

 

▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta;

 

▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;

 

▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;

 

▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;

 

▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;

 

▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;

 

▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;

 

▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;

 

▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;

 

▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;

 

▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta; ▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;

 

▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;

 

▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,

 

▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;

 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana

 

1.2. SARADNIK

 

▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;

 

▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;

 

▪ obavlja konsultacije sa studentima;

 

▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;

 

▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;

 

▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;

 

▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;

 

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.

 

III

 

2. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

 

2.1. . Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

 

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti

proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti - objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te

uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

 

2.2. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:

 

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;

pokazane nastavničke sposobnosti; te

da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.

 

Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

 

da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;

da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;

da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;

da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.

 

2.3. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:

 

završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti

ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na prvom ciklusu 8 (osam) ili 3,5, (triipo)

ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija na drugom ciklusu 8 (osam) ili 3,5 (triipo)

 

2.4. Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta:

 

završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;

ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).

 

2.5. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

 

IV

 

DOKAZI

 

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA KONKURSA:

 

Za poziciju 2.1. (vanredni profesor)

 

1. Biografija

 

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti

 

3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period

 

4. Objavljena knjiga

 

5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija

 

6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa

 

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju 2.2. (docent)

 

1. Biografiju (CV);

 

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

 

3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

 

4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 3. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)

 

5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

Nastupno predavanje kandidata ocijenit će Komisija za izbor u zvanje, te dokaz o pozitivno ocjenjenom predavanju dostaviti uz Izvještaj Komisije o prijedlogu za izbor kandidata.

 

Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju 2.3. (viši asistent)

 

1. Biografiju (CV);

 

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti

 

3. Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus

 

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika. Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

Za poziciju 2.4. (asistent)

 

1. Biografiju (CV);

 

2. VSS VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova

 

3. Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija

 

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

 

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.

 

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

 

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

 

V

 

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

SJEVERNI LOGOR B.B.

88 104 MOSTAR

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

 

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI)

 

 

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

10.09.2019