Poslovi - Oglas za posao

Izbor nastavnika - Mehanika i teorija konstrukcija

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Izbor nastavnika i saradnika- Univerzitet u Banjoj Luci

 

OPIS RADNOG MJESTA

Univerzitet u Banjoj Luci

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta  raspisuje

 

К O N К U R S

 

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Mehanika i teorija konstrukcija - 1 izvršilac

2. Кatastar i upravljanje nepokretnostima – 1 izvršilac

3. Automatika i robotika – 1 izvršilac

4. Tranfuzijska medicina* - 1 izvršilac

5. Rimsko pravo (nastavni predmeti: Rimsko pravo i Pravna retorika) - 1 izvršilac

6. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac

7. Neorganska i nuklearna hemija - 1 izvršilac

8. Nuklearna fizika* - 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

9. Reprodukcija muzike – 2 izvršioca

10. Slikarstvo – 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIКA:

 

Za uže naučne oblasti:

1. Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi)* - 1 izvršilac

2. Računarske nauke - 1 izvršilac

3. Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu – 1 izvršilac

4. Nacionalna istorija – 1 izvršilac

5. Specifični jezici – ruski jezik (nastavni predmeti: Savremeni ruski jezik 2; Savremeni ruski jezik 3; Savremeni ruski jezik 4; Savremeni ruski jezik 5; Savremeni ruski jezik 6; Savremeni ruski jezik 7; Savremeni ruski jezik 8; Sintaksa ruskog jezika 1; Sintaksa ruskog jezika 2; Morfologija ruskog jezika 2; Tvorba riječi ruskog jezika, Ruski jezik 1; Ruski jezik 2) - 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; 

da je stariji od osamnaest (18) godina; 

da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-izvod iz matične knjige rođenih;

-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

POSEBNI USLOVI 

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

 

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili mastera nauka iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem II:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:

 

Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

 

*  Za radna mjesta nastavnika pod rednim brojevima „ 4. Tranfuzijska medicina* - 1 izvršilac“, „ 8. Nuklearna fizika* - 1 izvršilac“ i za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „ 9. Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi)* - 1 izvršilac, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

 

** Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima “ 3. Automatika i robotika – 1 izvršilac, „ 5. Rimsko pravo (nastavni predmeti: Rimsko pravo i Pravna retorika) - 1 izvršilac“, „ 6. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac“ i za  radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima „ 3. Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu – 1 izvršilac“ i „ 5. Specifični jezici – ruski jezik (nastavni predmeti: Savremeni ruski jezik 2; Savremeni ruski jezik 3; Savremeni ruski jezik 4; Savremeni ruski jezik 5; Savremeni ruski jezik 6; Savremeni ruski jezik 7; Savremeni ruski jezik 8; Sintaksa ruskog jezika 1; Sintaksa ruskog jezika 2; Morfologija ruskog jezika 2; Tvorba riječi ruskog jezika, Ruski jezik 1; Ruski jezik 2) - 1 izvršilac“,  sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIКA:

 

Pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka

Pod rednim brojem 3. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka

Pod rednim brojem 4.  MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka

Pod rednim brojem 5. PRAVNOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka

Pod rednim brojevima 6., 7. i 8. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka 

Pod rednim brojevima 9. i 10. AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

 

ZA IZBOR SARADNIКA:

 

Pod rednim brojem 1. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka 

Pod rednim brojem 2. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka

Pod rednim brojem 3. FAКULTETU FIZIČКOG VASPITANJA I SPORTA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Pod rednim brojem 4. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Pod rednim brojem 5. FILOLOŠКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

11.07.2019