Poslovi - Oglas za posao

Domar škole (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

KANTON SARAJEVO

OPĆINA NOVO SARAJEVO

JU OŠ «KOVAČIĆI»

S a r a j e v o

 

Na osnovu člana 88.i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 23/17 i 33/17), Pedagoških standard I općih normative za osnovni odgoj I obrazovanje I normative radnog prostora,opreme,nastavnih sredstava I učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj:30/18),člana 80. Pravila JU OŠ „Kovačići“, člana 3.i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-34-2668/19 od 29.04.2019. godine i Odluke Školskog odbora br. 178/19 od 06.05.2019. godine, raspisuje se:

 

JAVNI K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Domar škole............ 1 (jedan) izvršilac,puno radno vrijeme (40 sati sedmično ),na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure,a najkasnije do 31. 08. 2019. godine.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

Kandidat treba da ima III ili IV stepen stručne spreme: stolar, bravar, moler . Položen ispit iz protivpožarne zaštite.

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH” br:26/16”), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje I normative radnog prostora ,opreme,nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i drugim normativnim aktima škole.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

1. Obavezna dokumentacija:

a) svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;

b) diplomu /svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;

c) izvod iz matične knjige rođenih;

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),

e).Druge dokaze o ispunjavanju uslova za radno mjeto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta.

2. Dodatna dokumentacija:

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;

c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);

e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;

f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a ako je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;

g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);

h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca–branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);

i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99)

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika“ na adresu škole ul. Zagrebačka br. 22a, Sarajevo lično ili putem pošte.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole nakon okončanja konkursne procedure.

 

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 13. 05. 2019. godine.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

15.05.2019