Poslovi - Oglas za posao

Docent za oblast Botanika i Ekologija (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 07.03.2019. g. i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.03.2019. g., raspisuje se:

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor nastavnika na

Prirodno-matematičkom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

 

 • NASTAVNIKA u zvanju REDOVNOG PROFESORA za oblast: „Fizikalna hemija“ na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu- 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;
 • NASTAVNIKA u zvanje VANREDNOG PROFESORA za oblast: “Teorijska kompjuterska nauka“ na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu- 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;
 • NASTAVNIKA u zvanje DOCENTA za oblasti: „Botanika“ i „Ekologija“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;

Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, kandidati, ovisno o zvanju za koje se prijavljuju, prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi, kako slijedi:

 • redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
 • vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija,
 • docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.

Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:

 • Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju/životopis,
 • Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog), odnosno integriranog i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku),
 • Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),
 • Ovjerena kopija dokaza o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u prethodnom zvanju, u slučaju da se kandidat prijavljuje za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora, 
 • Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje,
 • Podaci o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju;
 • Dokaz o originalnom stručnom uspjehu, kao što je projekt, patent ili originalni metod, zavisno od izbora u odgovarajuće zvanje,
 • Dokaz o tri objavljena naučna rada/uspješnom vođenju projekta kao ekvivalentu, odnosno supstituciji za opravdano neispunjavanje uvjeta objavljene knjige/mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i članom 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata. Svi kandidati, koji se prijavljuju za izbor za dvije oblasti obavezuju se uz prijavu dostaviti dva kompleta relevantne dokumentacije za izbor, tj, radova, udžbenika i CD. Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim radova, udžbenika, knjiga, monografija i sl. moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata. Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u.

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu:

 

Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za

konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Bliže informacije se mogu

dobiti na telefon: 033/723-738.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.04.2019