Poslovi - Oglas za posao

Rukovodilac Službe za oblast privrede i finansija (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo, Ekonomija
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općini Novo Sarajevo

06 / 1174

 

Radna mjesta:

01. Rukovodilac Službe za oblast privrede i finansija - pomoćnik Općinskog načelnika – 1(jedan)izvršilac

02. Šef Odsjeka za budžet i trezor - 1(jedan) izvršilac

03. Stručni savjetnik za budžet – Odsjek za budžet i trezor -1(jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: rukovodi Službom sa ovlaštenjem utvrđenim u članu 57. ovog Pravilnika (radom službi za upravu iz člana 3. ovog Pravilnika rukovode pomoćnici načelnika, šef Kabineta i Glavni općinski inspektor. Pomoćnici načelnika, šef Kabineta i Glavni općinski inspektor u rukovođenju službama za upravu ovlašteni su da vrše najsloženije poslove i zadatke iz nadležnosti službi, a posebno da: raspoređuju poslove i zadatke na službenike i namještenike; utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, pružaju stručnu pomoć u radu i nadziru rad službenika i namještenika; koordiniraju rad u okviru službe; predlažu poslove i zadatke za godišnji program rada Jedinstvenog organa uprave; utvrđuju periodične planove rada službe i osiguravaju njihovu realizaciju; pripremaju izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave iz djelokruga službe kojim rukovode; osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti službe, redovno /svakodnevno, sedmično i mjesečno/ upoznaju načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe; predlažu načelniku preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u službi u cilju obezbjeđenja uslova za pravilno i blagovremeno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe kojom rukovode.U vršenju ovlaštenja iz stava 2. Člana 57. Pravilnika, pomoćnici načelnika, šef Kabineta i Glavni općinski inspektor dužni su stalno ostvarivati saradnju i dogovarati se sa sekretarom i obezbjeđivati sprovođenje zadataka sa sekretarom i tako omogućiti sekretaru da ostvaruje svoju funkciju na koordiniranju i usmjeravanju rada svih službi za upravu i drugih službi i dužni su postupati po svim nalozima i zahtjevima načelnika i izvještavati ga u preduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama) Neposredno vrši slijedeće poslove: prima, pregleda i signira poštu iz nadležnosti Službe, potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenje od Općinskog načelnika, učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i daje potrebne materijale iz djelokruga rada Službe, ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Službe, utvrđuje konačne tekstove analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala koje pripremaju šefovi odsjeka, a na bazi podataka iz djelokruga Službe, vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja u pitanjima iz nadležnosti Službe, pruža stučnu pomoć službenicima i namještenicima na pravilnom obavljanju poslova iz nadležnosti Službe, prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti Službe, izrađuje plan nabavke roba, usluga i radova i pokreće i provodi postupak javne nabavke iz nadležnosti Službe, izrađuje plan edukacije službenika i namještenika u okviru Službe, daje prijedlog ocjene rada šefova Odsjeka, vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi Općinski načelnik.

 

Posebni uvjeti:

- VSS – najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet ekonomske ili pravne struke

- najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- poznavanja rada na računaru

 

02.Opis poslova: Rukovodi Odsjekom sa ovlaštenjem utvrđenim u članu 60. Pravilnika (Odsjecima, kao unutrašnjim organizacionim jedinicama, koji postoje u okviru službi za upravu i stručnim službama, rukovodi šef Odsjeka, koji vrši najsloženije poslove i zadatke iz nadležnosti Odsjeka. Šef Odsjeka vrši najsloženije poslove i zadatke u rukovođenju odsjekom, ovlašten je da: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i da im daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigura blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, redovno /svakodnevno/ pismeno ili usmeno informiše pomoćnika načelnika koji rukovodi službom u čijem se sastavu nalazi odsjek o stanju i problemima u vršenju poslova i predlaže pomoćniku načelnika preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema i postupa po svim nalozima i zahtjevima pomoćnika načelnika koji se odnose na vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka kojim rukovodi) Neposredno vrši slijedeće poslove: učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Općine, nacrta i prijedloga odluke o privremenom finansiranju Općine, učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga odluke o izvršavanju budžeta Općine, učestvuje u izradi

programa rada, izvještaja o radu i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka, izrađuje informacije i analize o izvršenju budžeta /periodično - kvartalno i godišnje, prati plan i realizaciju budžeta, pruža stručnu pomoć izvršiocima budžeta u svim općinskim službama za upravu i stručnim službama i tako obezbjeđuje pravilno vršenje tih poslova, vrši formalno - pravnu kontrolu primljene dokumentacije za plaćanje i praćenje namjenskog trošenja sredstava, daje prijedlog ocjene rada državnih službenika i namještenika u Odsjeku, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, kao i poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

 

Posebni uvjeti:

- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet ekonomske struke,

- najmanje 4 godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaru

 

03.Opis poslova: vrši stručnu obradu podataka za pripremu odluka o budžetu Općine, u saradnji sa šefom Odsjeka vrši poslove pripreme materijala za Općinsko vijeće iz oblasti budžeta i finansija, stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvalitete upravljanja ISO 9001:2000, koordinira sa stručnim službama po izradi dokumenata budžeta, priprema materijale za javnu raspravu o usvojenom nacrtu budžeta, priprema i stručno obrađuje materijale sa javne rasprave i prosljeđuje ih nadležnim stručnim službama u cilju obrade i priprema prijedloga budžeta, priprema i stručno obrađuje relevantne podatke za izmjene i dopune budžeta, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta Općine i odluku o privremenom finansiranju općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine, učestvuje u izradi odluke o izvršavanju budžeta Općine, učestvuje u izradi programa i izvještaja o radu, izrađuje informacije i analize o izvršenju budžeta / mjesečno - kvartalno i godišnje/, izrađuje zaključke i proširene naredbe za plaćanje iz sredstava budžeta, prati plan i realizaciju budžeta Općine i predlaže odgovarajuće mjere, vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.

 

Posebni uvjeti:

- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet ekonomske struke,

- najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaru

 

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

a) Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa, (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni i intervju) Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji  polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, neovisno od toga kada su zatraženi ili dostavljeni.

 

Kandidat koji u bilo čemu na postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa traženim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama FBiH“, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI

KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općini Novo Sarajevo“

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.04.2019