Poslovi - Oglas za posao

Asistent za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite okoliša (m/ž)

Vrsta edukacije PhD
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Zenica
Broj pozicija 1
Jezici:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-446/19 od 30.01.2019.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade zaposlenih u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-95-1/18 od 21.12.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

 

Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

a) Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Mašinski elementi i konstrukcije“ - 1 izvršilac

 

b) Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoliša“ - 1 izvršilac

 

Uslovi:

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Mašinski elementi i konstrukcije“ (pod a)

da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoliša“ (pod b)

 

II

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;

odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod a);

odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno nastavno zvanje asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod b);

originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome doktora nauka

izvod iz matične knjige rođenih;

CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

 

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

 

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

 

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –

 (NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 07.02.2019.godine.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.02.2019