Poslovi - Oglas za posao

Profesor razredne nastave (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Pale
Broj pozicija 1
Jezici:

Profesor razredne nastave - OŠ “Srbija” Pale

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA”

PALE

 

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Repiblike Srpske („Službeni glasnik RS“  broj: 44/17 i 31/18), člana 4. Pravilnika o proceduri  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 74/18) direktor škole  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2019. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 74/18) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik RS“, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,

- Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa. 

- Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

- Diploma o završenom prvom cikklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, 

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će pismenim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

08.02.2019