Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik za rad (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev sekretara Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine

 

6 / 1148

 

- Stručni savjetnik za rad u Odboru za denacionalizaciju i privatizaciju i Odboru za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu - 1(jedan) izvršilac

 

Opis poslova: najsloženiji i složeni – poslovi iz nadležnosti navedenih radnih tijela predviđenih Poslovnikom o radu Doma naroda i Odlukom o obrazovanju Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, drugi poslovi i zadaci po nalogu predsjednika, zamjenika predsjednika radnog tijela, sekretara Doma naroda i šefa Službe radnih tijela.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.359,47 KM.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravni, ekonomski fakultet, fakultet društvenih I tehničkih nauka

- tri godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima

- poznavanje rada na računaru

 

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH:

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo

sa naznakom:

 

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi

Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine”

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.01.2019