Poslovi - Oglas za posao

Profesor mašinske grupe predmeta (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Profesor mašinske grupe predmeta  za punu normu - JU Srednjoškolski  centar „Petar  Кočić“ Šipovo

 

OPIS RADNOG MJESTA

К O N К U R S za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme 

                      

Profesor  Mašinske grupe predmeta  za punu normu, bez položenog stručnog ispita- pripravnik, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2018/2019. godine, tj. do 31.08.2019. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

b) da je punoljetan - dokaz izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

v) da je radno sposoban - dokaz ljekarsko uvjerenje  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem.Uvjerenje o  neosuđivanosti  za izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored Opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/2016, kandidat treba da ispunjava  i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme  nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama “Službeni glanik Republike Srpske“, broj 34/2015.)  

          

Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se prijavljuje na  javni konkurs  za prijem u radni odnos  nastavnika  i stručnog saradnika  , kandidati su dužni  dostaviti  i dokumentaciju kao  dokaze o ispunjavanju posebnih uslova  i to:

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. ukoliko kandidat konkuriše za  prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom,  dužan je da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

3. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. uvjerenje  izdato od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica.

5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca ako je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

6. uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike  Srpske ako se radi o kandidatu  iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.

 

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti  16.01.2019. godine (srijeda) u 10 časova.

 

Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Кonkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa  potrebnim dokazima poslati na adresu: 

JU Srednjoškolski  centar “Petar Кočić“,  ulica Nikole Tesle broj: 34, 70 270 Šipovo.

Кontakt  telefon: 050-360-390

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.01.2019