Poslovi - Oglas za posao

Direktor škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

Direktor - JU OŠ “Gornja Slatina”

 

OPIS RADNOG MJESTA

КONКURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA ŠКOLE

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktora škole  imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uslovi konkursa

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

da je državljanin BiH;

da je punoljetan;

da je zdrastveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

 

Posebni uslovi:

da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs za direktora škole (član 177. stav 2. Zakona);

da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Кandidati uz prijavu dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

uvjerenje o državljanstvu ;

izvod iz matične knjige rođenih ;

diplomu o završenoj stručnoj spremi;

potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost);

uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

(škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata );

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

 

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

 

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije i neće se vraćati kandidatima.

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora  u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Gornja Slatina“, 76 238 Gornja Slatina sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.

 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.01.2019