Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik njemačkog jezika (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici: Njemački

Nastavnik njemačkog jezika - JU OŠ „Petar Škundrić” - Oštra Luka

 

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, osam (8) časova na određeno vijeme, sa radnim iskustvom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18).

OPŠTI USLOVI:

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-ljekarsko uvjerenje, koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje će škola, za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti; 

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

-uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca;

-uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Кomisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:JU Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići, sa naznakom  „za konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.01.2019