Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik - službenik za praćenje rada radnih tijela Skupštine

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačkoneretvanskom kantonu (”Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Stručne službe Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona

 2/537

 

01. Stručni savjetnik - službenik za odnose sa javnošću - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik - službenik za praćenje rada radnih tijela Skupštine - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: izrađuje projekte, planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informisanja javnosti; prikuplja i sređuje podatke iz oblasti informisanja za potrebe Skupštine, njenih radnih tijela i zastupnika; brine se o izradi vodiča i indeksa

registra za pristup informacijama za Stručnu službu; izrađuje WEB stranice, uređuje publikacije, stručnu literaturu i drugi informacijski materijal za potrebe Skupštine i u vezi sa poslovima informisanja javnosti o radu Skupštine; prati press konferencije međunarodnih i drugih organizacija; daje zbirni presjek informacija, pravi izvještaje o pisanju dnevne štampe; priprema dnevne i sedmične izvještaje o pojedinim temama; organizuje i vodi press konferencije za potrebe Skupštine; obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

 

02. Opis poslova: prati rad Skupštine i priprema informacije i pregled obaveza Skupštine, radnih tijela i zastupnika koje proiziđu iz zaključaka Skupštine; učestvuje u radu sjednica radnih tijela i radnih grupa koja razmatraju opće akte Skupštine, po potrebi iznosi stručna mišljenja, iznosi prijedloge i daje objašnjenja o pitanjima koja su predmet rasprave; izrada analiza izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu odgovarajućih podataka za potrebe Skupštine i radnih tijela Skupštine; priprema za objavu i brine se za objavljivanje zakona i drugih akata Skupštine u službenim glasilima; pomaže u zakazivanju i sazivanju sjednica radnih tijela Skupštine i prati njihov rad; pomaže u izradi akata radnih tijela, brine se o pribavljanju stručnih mišljenja; brine o dostavi dokumentacije radnih tijela, prati njihov rad, učestvuje u izradi zapisnika sa sjednica Skupštine, radnih tijela i Kolegija i pomaže u pripremi, dostavi i praćenju provođenja zaključaka radnih tijela; obavlja i druge poslove koji mu budu povjereni.

 

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem uređenju i načinu rada Stručne službe Skupštine Hercegovačko-neretvanskog

kantona, i to:

 

Za poziciju 01:

 - VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen filozofski ili drugi fakultet društvenih ili humanističkih

nauka

 - najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

 

Za poziciju 02:

 - VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet

 - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

 

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije

za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj:

10/18).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona“

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.01.2019