Poslovi - Oglas za posao

Odgajatelj predškolske djece (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/08), Pedagoških standarda za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja  (“Sl.novine KS”broj: 11/03, po prijedlogu direktora Ustanove, PPU “Maarif Kindergarden” dana 31.10.2018. godine raspisuje: 

 

KONKURS 

 

za prijem radnika  na upražnjeno radno mjesto u pedagoškoj 2018/19. godini 

 

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta za: 

 

1. ODGAJATELJ PREDŠKOLSKE DJECE, uz rad na određeno vrijeme 

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BIH“, broj: 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 

a. Svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs

b. diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c. izvod iz matične knjige rođenih,

d. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa)

 

2. DODATNA DOKUMENTACIJA

 

a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu (prednost)

b. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prednost)

c. Uvjerenje/certifikat o poznavanju stranog jezika (prednost)

d. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini 

 

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

 

Prijavu sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara Ustanove ili putem pošte na adresu:  Maarif Schools of Sarajevo, ul. Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo, sa napomenom: „Za Komisiju za izbor zaposlenika/zaposlenica – Ne otvaraj“ 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Ustanove u roku od 30 (tridest) dana od dana okončanja konkursne procedure. 

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) radnih dana od dana objavljivanja.

 

 

Izvor: Posao.ba

07.11.2018