Poslovi - Oglas za posao

Sudski stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Kantonalnom sudu u Sarajevu

6 / 1124

 

 - Sudski stručni saradnik – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: proučava i priprema predmete za sjednicu vijeća, proučava pravna pitanja u vezi sa radom suda u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte odluka, obavlja radnje u predmetu po nalogu i pod nadzorom postupajućeg sudije u skladu sa Pravilnikom o CMS-u, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda. Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 - VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog i trećeg ciklusa Bolonjaskog sistema studiranja, pravni fakultet

 - Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

 - položen pravosudni ispit

 - poznavanje rada na računaru

Visina pripadajuće osnovne neto plaće: 1.508,00 KM

 

Prijavljivanje na konkurs:

Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože pismeni dio stručnog ispita gube pravo  na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno informišu kao i o postignutim rezultatima.

 

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na  propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 8/17 i 7/18).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,

Ul. Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Kantonalnom sudu u Sarajevu “

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.11.2018