Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik/profesor razredne nastave (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik/ profesor informatike – 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do kraja školske 2018/19.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

2.Nastavnik/ profesor muzičke kulture – 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. 

 

3.Nastavnik/profesor razredne nastave– 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16. 66/18), uslove propisane članom 104. stav.1., 3. i stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18). 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

 

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 

1.Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

2.Uvjerenje o državljanstvu,

3.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

7.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stučnog ispita u školi. 

8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. 

9.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

 

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna 

škola „Milutin Bojić“ Potkozarje 78 216, sa naznakom „ZA KONKURS“.

 

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.10.2018