Poslovi - Oglas za posao

Saradnik u zvanje viši asistent

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Zenica
Broj pozicija 1
Jezici:

Saradnik u zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika (m/ž)

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3385/18 od 27.09.2018.godine i broj: 01-02-1-3473/18 od 03.10.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

 

za izbor nastavnika i saradnika

 

MAŠINSKI FAKULTET

 

Saradnik

 

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast  Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom - 1 izvršilac

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi i tehnološki procesi - 1 izvršilac

Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije - 4 izvršioca

 

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Nastavnik

 

Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor i više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Njemački jezik - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika - 1 izvršilac

 

Saradnik

 

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika - 1 izvršilac

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika - 2 izvršioca

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Anglofona književnost - 1 izvršilac

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Geometrija - 1 izvršilac

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Informacione nauke - 1 izvršilac

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Pedagogija - 3 izvršioca

 

MEDICINSKI FAKULTET

 

Studijski program Zdravstvena njega

 

Nastavnik

 

Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet: Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Medicinska rehabilitacija - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Higijena i zdravstvena ekologija - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Higijena i zdravstvena ekologija - 1 izvršilac

 

Studijski program Opća medicina i Zdravstvena njega

 

Nastavnik

 

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za oblast Fiziologija i patofiziologija i predmet Interna medicina I - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za oblast Opća i porodična medicina - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete Hirurgija I i Hirurgija II - 1 izvršilac

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

Saradnik

 

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija - 1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET

 

Nastavnik

 

Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Menadžment i organizacija - 1 izvršilac

Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika - 1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

Nastavnik

 

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje) za predmet Socijalna politika - 1 izvršilac

 

Saradnik

 

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Akaid/islamsko vjerovanje - 2 izvršioca

Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Književnost orijentalnih jezika/Arapsi jezik - 1 izvršilac

 

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

 

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
 3. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
 4. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
 5. dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
 6. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 7. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 8. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

UNIVERZITET U ZENICI

Fakultetska broj 3.

72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.10.2018