Poslovi - Oglas za posao

Profesor hemije

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sokolac
Broj pozicija 1
Jezici:

Prijem 7 profesora - JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „VASILIJE OSTROŠKI“ SOKOLAC

 

OPIS RADNOG MJESTA

 

1. Profesor njemačkog jezika (4 časa),na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019 godinu, sa položenim stručnim ispitom – jedan izvršilac;

2. Profesor hemije (6 časova ),na određeno vrijeme do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja,sa položenim stručnim ispitom – jedan izvršilac

3. Profesor prava (2 časa),na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019 godinu, sa položenim stručnim ispitom – jedan izvršilac;

4. Profesor pravoslavne vjeronauke ( 1 čas), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu,sa položenim stručnim ispitom – jedan izvršilac ;

5. Profesor pravoslavne vjeronauke ( 4 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu,bez položenog stručnog ispita – jedan izvršilac ;

6. Profesor marketinga i praktične nastave (12 časova), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019 godinu,pripravnik, jedan izvršilac

7. Profesor matematike (6 časova),na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019 godinu, pripravnik – jedan izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18),Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12 i br. 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent ;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

 

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju biće održani dana 19.10.2018. godine u 14,00 časova u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški“ u Sokocu.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški“ Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti „PRIJAVA NA KONKURS“ a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.10.2018