Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za uređivanje i objavu elektronskih izdanja (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bihać
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Uredu Vlade Unsko-sanskog kantona

3/700

 

-Stručni saradnik za uređivanje i objavu elektronskih izdanja -1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: Priprema informacija i izvještaja na osnovu odgovarajućih podataka i propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije) iz djelokruga Ureda za potrebe Vlade Kantona; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje dokumentacionih materijala za potrebe Vlade; prikuplja, sređuje i vrši obradu podataka za objavu; prikuplja i uređuje tekstove za elektronsku objavu u službenog glasniku; uređivanje biltena, publikacija i brošura.

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona br.20-02-8370-1/18 od 19.07.2018.god., i to:

-diploma visokog obrazovanja – VII stepen informatičke struke, elektrotehničke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –informatičke struke, elektrotehničke struke,

-položen stručni ispit,

-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,

-poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):

a)diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);

b)dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa;

c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.

 

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.22/17).

 

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton

Ured za postavljenja u Bihaću

Ul. Alije Đerzeleza br.6

77 000 Bihać

sa naznakom:

 

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Uredu Vlade Unsko-sanskog kantona: 115/18“.

 

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.10.2018