Poslovi - Oglas za posao

Pomoćnik direktora (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje 

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Federalnom zavodu za statistiku

6 / 1109

 

01.Pomoćnik direktora za Kabinet direktora Federalnog zavoda za statistiku – 1 (jedan) izvršilac

02.Stručni saradnik za statistički poslovni registar – 1 (jedan) izvršilac

03.Stručni savjetnik za organiziranje statističkih istraživanja u Službi za

statistiku za područje Posavskog kantona, sa sjedištem u Orašju – 1 (jedan) izvršilac

04.Stručni saradnik za provođenje statističkih istraživanja u Službi za statistiku za područje Tuzlanskog kantona, sa sjedištem u Tuzli – 1 (jedan) izvršilac

05.Stručni saradnik za kadrovske i opće poslove -1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: rukovodi Kabinetom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 39. Pravilnika (Pomoćnik direktora neposredno rukovodi radom osnovne organizacione jedinice – sektora/kabineta, organizuje i koordinira rad poslova iz nadležnosti sektora/kabineta, odgovara za blagovremeno i zakonito vršenje poslova iz djelokruga sektora/kabineta, raspoređuje poslove u organizacione jedinice u sastavu sektora, utvđuje periodike poslova rada i prati njihovu realizaciju, priprema izvještaje o radu Zavoda iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, pruža stručnu pomoć u radu i vrši najsloženije poslove iz djelokruga sektora/kabineta, potpisuje akte za koje je ovlašten od strane direktora i vrši druge poslove koje mu odredi direktor; za svoj rad i rad sektora kojim rukovodi neposredno odgovara direktoru), i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Kabineta: vrši poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti svih osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru na razmatranje i odlučivanje sa mišljenjem na osnovu čega su materijali izrađeni (po osnovu programa, plana rada, međunarodnih projekata i sl.); organizuje i obezbjeđuje dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Zavoda koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije BiH i drugi federalni organi; vrši poslove na organizovanju i neposrednoj pripremi sjednica stručnog kolegija i dostavljanju rukovodiocima osnovnih jedinica na realizaciju; učestvuje u izradi planskih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Kabineta direktora; vrši organizaciju protokolarnih aktivnosti u pogledu održavanja sastanaka sa predstavnicima međunarodnih organizacija i rukovodilaca drugih organa vlasti; upoznaje direktora o svim značajnijim pitanjima i događajima koji se odnose na poslove  iz nadležnosti Zavoda; pomaže direktoru u provođenju politike i izvršavanju zakona, analizira, izvještava i inicira poduzimanje potrebnih radnji iz djelokruga poslova Zavoda; izrađuje kompleksnije analize, izvještaje i druge stručne materijale i vrši i druge poslove

koje mu odredi direktor Zavoda.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.724,22 KM.

 

02. Opis poslova: učestvuje u održavanju statističkog poslovnog registra; učestvuje u praćenju obuhvata i kontroli kvaliteta podataka u registru i ukazuje na uočene propuste na unesenim podacima; učestvuje u provođenju statističkih istraživanja koja se odnose na oblast vođenja, praćenja i održavanja statističkog poslovnog registra; učestvuje u utvrđivanju sadržaja i postavljanju zahtjeva za povezivanje statističkog poslovnog registra sa podacima iz administrativnog registra i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

 

03. Opis poslova: provodi Programom i Planom predviđena istraživanja na području kantona iz oblasti koje prati u svim njihovim fazama; prati adekvatnost metodoloških rješenja kod svih istraživanja koja provodi i daje prijedloge za izmjene i dopune; primjenom odgovarajućih matematskih i drugih podobnih metoda analizira prikupljene podatke statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta; upoznaje učesnike u istraživanjima sa detaljnim metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru njihovih obaveza i dužnosti i daje stručno-metodološka tumačenja neophodna za pravilno popunjavanje statističkih izvještaja; priprema metodološka i druga uputstva za unos podataka i način korigovanja grešaka koje se otkriju prema postavljenim kritrijima kontrole u aplikativnim projektima; sudjeluje na razradi projekata za obradu podataka, prati njihovu realizaciju, te priprema obradu statističke građe čija obrada nije predviđena aplikativnim projektima i vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,00 KM.

 

04. Opis poslova: učestvuje u provođenju Programom i Planom predviđenih statističkih istraživanja na području kantona iz oblasti koje prati, u svim njegovim fazama; učestvuje u organiziranju i pripremi statističke građe za obradu, vrši unos podataka i koriguje greške koje otkrije prema postavljenim kriterijima kontrole u aplikativnim projektima; vrši prijem zahtjeva za razvrstavanje poslovnih subjekata i njihovih dijelova prema klasifikaciji djelatnosti, te obavlja poslove iz oblasti vođenja, praćenja i održavanja registra poslovnih subjekata; učestvuje u pripremi prijedloga obavještenja o razvrstavanju poslovnih subjekata i njihovih dijelova prema klasifikaciji djelatnosti i učestvuje u izradi odgovora po prigovorima na obavještenja o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata prema djelatnosti; učestvuje u provođenju statističkih istraživanja za ažuriranje statističkog poslovnog registra; upoznaje učesnike u istraživanjima sa detaljnim metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru njihovih obaveza i dužnosti; prati adekvatnost metodoloških rješenja kod svih istraživanja koja provodi, daje prijedloge za izmjene i dopune, te primjenom odgovarajućih metoda analizira prikupljene podatke statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta , vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

 

05. Opis poslova: obavlja poslove rješavanja jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku; brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenika  Zavoda; prati provedbu i uspješnosti procesa stručnog usavršavanja; obavlja poslove izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; učestvuje u izradi planova godišnjih odmora i ocjena rada zaposlenika Zavoda; učestvuje u pripremi materijala za sastanke stručnog kolegija i formulaciji odluka, zaključaka, te izradi zapisnika sa održanog sastanka stručnog kolegija, vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju 01:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera

- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

- poznavanje engleskog jezika

 

Za poziciju 02:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski, elektrotehnički fakultet- smjer informatika, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne

spreme

- poznavanje engleskog jezika

 

Za poziciju 03:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke

- najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

 

Za poziciju 04:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne

spreme

 

Za poziciju 05:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

- poznavanje engleskog jezika

 

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon  sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicije 2., 4. i 5.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:

 a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

 b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa

 c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u  Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 ).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul.Kulovića br.7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

 

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom

zavodu za statistiku, broj konkursa: 06-34-8-676/18”

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.10.2018