Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

06 / 1110

 

 01. Stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje - 1(jedan) izvršilac

 02. Stručni saradnik za međunarodnu saradnju i projekte - 1(jedan) izvršilac

 03. Stručni saradnik za finansije i računovodstvo - 1(jedan) izvršilac

 04. Stručni saradnik za javne nabavke - 1(jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: Vrši poslove iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja koji se odnose na: izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izradu elaborata, studija, programa, metodologija, projekata, planova i procjena u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; obezbjeđivanje i stvaranje uslova za rad ustanova, koje su u nadležnosti Ministarstva; priprema akte po zahtjevima fizičkih i pravnih lica u skladu sa zakonima i drugim propisima iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja; učestvuje u izradi normativnih akta i propisa Ministarstva iz nadležnosti Sektora; proučava, primjenjuje i prati provođenje propisa koji su u nadležnosti Kantona; prati izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja u ustanovama, u skladu sa zakonskim odredbama; vodi registar javnih ustanova i ustanova iz nadležnosti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; učestvuje u izradi i realizaciji programa rada Sektora za odgoj i obrazovanje; učestvuje u saradnji sa ustanovama iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja u pripremanju planova razvoja i usklađuje ih sa programom razvoja Kantona; učestvuje u izradi dokumenata o potrebi osnivanja novih ili racionalizacije registriranih odgojnoobrazovnih ustanova predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; priprema analize, informacije i druge materijale za Vladu Kantona, Skupštinu Kantona i druge organe sa prijedlogom mjera i stara se o realizaciji donesenih zaključaka; učestvuje u uspostavljanju i formiranju baze podataka ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja; vrši i druge poslove koje mu odredi šef unutrašnje organizacione jedinice i pomoćnik ministra za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje i inkluzivno obrazovanje. Za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

 

02.Opis poslova: Vrši poslove iz oblasti Sektora koji se odnose na: pružanje podrške u radu Sektora vezano za procese evropske integracije; pripremu potrebnih materijala, analiza i izvještaja za Ministarstvo; priprema informacije potrebne za izvještaje o realizaciji aktivnosti na projektima i programima koji se finansiraju iz sredstava međunarodne pomoći; učestvuju u pripremi materijala potrebnih za redovno informisanje Vlade; učestvuje u izradi i praćenju programa i projekata; prati aktivnosti na međunarodnim projektima koji se realizuju u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa strategijama Ministarstva i međunarodnim ugovorima i/ili sporazumima koje je Ministarstvo /Vlada potpisala; koordinira aktivnosti pripreme prijedloga projekta i realizacije projekta finansiranih iz budžeta, priprema odgovore na upite ministarstava federalnog ili državnog nivoa; učestvuje u uspostavljanju baze podataka projekata; učestvuje u planiranju, realizaciji i praćenju aktivnosti međunarodne razmjene učenika i nastavnika po osnovu sporazuma i ugovora; inicira sklapanje sporazuma/ugovora za međunarodnu razmjenu u oblasti obrazovanja i nauke; održava redovnu komunikaciju sa predstavnicima ustanova u kojima u okviru međunarodne razmjene borave učenici i nastavnici; vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije – za svoj rad odgovara pomoćniku ministra. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

 

03.Opis poslova: vrši poslove iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke koji se odnose na: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje podataka prema metodološkim i drugim uputstvima; učestvovanje u izradi planova i programa razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke; učestvovanje u izradi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obazovanja i nauke; učestvovanje u izradi kriterija i normativa za raspodjelu sredstava za predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku, učenički i studentski standard; prikupljanje, obradu podataka i obračun sredstava, javnim ustanovama i drugim

korisnicima; obradu zahtjeva za korišćenje sredstva za potrebe budžetskih korisnika; učestvovanje u radu stručnih komisija u svom djelokruga rada; neposrednu saradnju sa korisnicima sredstava; kontrolu namjenskog korištenja sredstava; realizaciju budžeta kroz dostavljanje naloga Trezoru; praćenje realizacije budžeta; elektronsku prijavu uplaćenih akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti; obavlja i druge poslove u okviru planiranja i realizacije izvršenja Budžeta, vođenje svih pomoćnih knjiga i evidencije vezane za trezorsko poslovanje; vrši i druge poslove koje mu odredi šef unutrašnje organizacione jedinice i pomoćnik ministra za ekonomske poslove; za svoj rad odgovara šefu odjeljenja i pomoćniku ministra.U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

 

04.Opis poslova: prikuplja i obrađuje zahtjeve korisnika za javne nabavke; učestvuje u izradi plana nabavki; priprema i učestvuje u izradi tenderske dokumentacije; priprema odluke o pokretanju postupka javne nabake; priprema i sačinjava obavještenja iz tenderske dokumentacije za nabavku roba, usluga i radova; objavljuje obavještenja i tendersku dokumentaciju); učestvuje u realizaciji i praćenju ugovora o nabavci; ostvaruje potrebne kontakte sa ugvornim organima i drugim nadležnim institucijama; izvršava i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i pomoćnika ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten; za svoj rad odgovara šefu odjeljenja. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju 01.

- Stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen fakultet društvenih, tehničkih, prirodnih ili humanističkih nauka, 

- 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- obavezno poznavanje rada na računaru,

 

Za poziciju 02.

- Stečena diploma visokog obrazovanja odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja prvog ciklusa koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen fakultet humanističkih ili društvenih nauka,

- 1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- obavezno poznavanje engleskog jezika,

- obavezno poznavanje rada na računaru,

 

Za poziciju 03.

- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili druga visoko obrazovna institucija ekonomske struke,

- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- obavezno poznavanje rada na računaru,

 

Za poziciju 04.

- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili druga visoko obrazovna institucija ekonomske struke ili fakultet pravne struke,

- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

- obavezno poznavanje rada na računaru,

 

Prijavljivanje na konkurs:

01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicije 02.,03. i 04.)), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,

UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo“

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.10.2018